Polityka energetyczna Polski do 2030 roku


W 2012 r. prowadzono liczne prace mające na celu realizację zadań zawartych w dokumencie – kontynuowano zadania rozpoczęte w poprzednich latach, rozpoczęto kolejne, a także wykonywano działania o charakterze pracy ciągłej. W dokumencie przedstawiono ogółem informacje dotyczące 154 zadań, z których 24 zostały zrealizowane, 53 były w toku realizacji, z kolei 54 zadania wykonywano jako pracę ciągłą, wykonanie 11 zadań przesunięto w czasie, realizacja 2 zadań była opóźniona, a odstąpiono od realizacji 10 zadań.


Kluczowa efektywność energetyczna

W polityce energetycznej szczególny nacisk położono na poprawę efektywności energetycznej. Ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, ulokowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego, przyznano wsparcie w wysokości: 139,42 mln zł na realizację 2859 przedsięwzięć termomodernizacyjnych o łącznej wartości 1 018,8 mln zł oraz 31,79 mln zł na realizację 658 przedsięwzięć ream o łącznej wartości 226,2 mln zł. Poprawa efektywności energetycznej następowała także przy zastosowaniu środków z funduszy Unii Europejskiej.

Ze środków krajowych i wspólnotowych udzielono również wsparcia licznym przedsięwzięciom remontowym, a także związanym z wysokosprawnym wytwarzaniem energii w skojarzeniu.


Wyłączamy prąd, włączamy oszczędzanie

Finansowano projekty badawcze, prowadzono kampanie promocyjne i informacyjne dotyczące problematyki efektywności energetycznej. Przeprowadzono ogólnopolską kampanię edukacyjną na temat zmian klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych pod hasłem: „Wyłączamy prąd, włączamy oszczędzanie”. Jej celem było zachęcenie Polaków do oszczędzania energii w gospodarstwach domowych.


Opracowano rozporządzenia wykonawcze do ustawy o efektywności energetycznej, które pozwoliły prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki na ogłoszenie przetargu na świadectwa efektywności w 2013 roku.


Promocja polskich spółek gazu ziemnego na świecie

Jedne z ważniejszych zadań 2012 roku dotyczyły gazu ziemnego. Przede wszystkim kontynuowano prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu oraz promowano polskie spółki sektora gazu ziemnego na arenie międzynarodowej i przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem węglowodorów. Podjęto działania sprzyjające poszukiwaniu i wydobywaniu gazu z łupków, kontynuowano prace nad projektem ustawy Prawo gazowe.

@page_break@

Coraz bliżej ustawy o odnawialnych źródłach energii

Jeśli chodzi o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, to skupiono się na przygotowaniu projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), , która ma zagwarantować zrównoważone zaopatrzenie odbiorców w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych oraz osiągnięcie celu dla OZE na rok 2020.

Ogłoszono dwa konkursy na całą dostępną alokację (379,54 mln euro). Podpisano 49 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w części UE w wysokości 1,22 mld zł, co stanowi 77,9 proc. dostępnej alokacji. Na podstawie działania „Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych” POIiŚ ogłoszono jeden konkurs na całą dostępną alokację (8,51 mln euro).

Podpisano jedną umowę o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE w wysokości 11,47 mln zł, co stanowi 32,8 proc. dostępnej alokacji. W ramach działania „Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych” POIiŚ ogłoszono jeden konkurs na całą dostępną alokację (16,36 mln euro). Podpisano trzy umowy o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE w wysokości 26,22 mln zł, co stanowi 39,1 proc. dostępnej alokacji. Jeśli chodzi o działania w sferze „Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii” POIiŚ, ogłoszono jeden konkurs na całą dostępną alokację (29,41 mln euro). Podpisano cztery umowy o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE w wysokości 53,08 mln zł, co stanowi 43,9 proc. dostępnej alokacji.


Mieszkańcy poprą budowę elektrowni jądrowej?

Podejmowano działania służące upowszechnianiu wiedzy o energetyce jądrowej. Zainaugurowano kampanię informacyjną "Poznaj Atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią". Jej celem było zwiększenie wiedzy Polaków o energetyce jądrowej i korzyściach wynikających z budowy elektrowni jądrowych, a także uzyskanie przyzwolenia społecznego dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz poparcia dla budowy elektrowni jądrowych wśród mieszkańców powiatów, na terenie których rozważana jest ich lokalizacja.


Wstrzymano prace nad projektem ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla dużych źródeł spalania


Odnośnie priorytetu VI „Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko”- 2 maja 2012 r. minister środowiska poinformował premiera o wstrzymaniu prac nad projektem ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla dużych źródeł spalania. Podjęto natomiast prace związane z implementacją dyrektywy 2010/75/WE w sprawie emisji przemysłowych.

Rząd skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2011/278/UE w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Polska sprzeciwiła się również podejmowanym przez Komisję próbom ingerencji w ETS. Podjęte w 2012 r. działania strony polskiej w sprawie wniosku Komisji dotyczącego decyzji zmieniającej dyrektywę ETS, w zakresie czasowego wycofania 900 mln uprawnień z rynku handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. backloading), przyczyniły się do negatywnego zaopiniowania przez Parlament Europejski i skierowania go do ponownego rozpatrzenia przez Komisję PE ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w 2013 r.