Jak poinformowało Kancelaria Prezydenta RP, "celem nowelizacji ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych jest umożliwienie stosowania przepisów tej ustawy także w odniesieniu do inwestycji w zakresie stacji radarów meteorologicznych".

Wyjaśniono, że przez „stacje radarów meteorologicznych” będzie się rozumieć stacje radarów meteorologicznych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, o których mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, wraz z obiektami związanymi funkcjonalnie z tymi urządzeniami.

"W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotowego ustawy oraz uwzględniając, że państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne), Instytutowi temu przyznano status inwestora" - poinformowano.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.(PAP)