Jak poinformowała w poniedziałek na konferencji prasowej podkarpacki konserwator zabytków Grażyna Stojak, z kwoty prawie 10 mln zł ponad 9,5 mln zł przeznaczonych zostanie na remonty i konserwacje zabytków. Z pozostałych środków zostanie przeprowadzona ewidencja zabytków ruchomych i nieruchomych, ekspertyzy i opinie konserwatorskie.
Właściciele obiektów zabytkowych na Podkarpaciu mogli do końca lutego ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.
„Wpłynęło 245 wniosków dotyczących zabytków nieruchomych i 175 - ruchomych. Jest to o kilkanaście więcej, niż w roku ubiegłym. Cieszy bardzo fakt, że z roku na rok wzrasta liczba wniosków złożonych przez samorządy i prywatnych właścicieli w stosunku do dominujących w tej kwestii osób duchownych różnych wyznań” – zauważyła Stojak.
Złożone wnioski są obecnie weryfikowane przez specjalną komisję. Liczba wniosków zaakceptowanych znana będzie na początku kwietnia. Stojak zaznaczyła, że jako pierwsze są weryfikowane i sprawdzane wnioski dotyczące najcenniejszych zabytków, wymagających pilnych prac konserwatorskich, jak np. drewniane gotyckie świątynie różnych wyznań czy zaniedbane kamienice z paradnymi klatkami schodowymi, gdzie zachowały się m.in. zabytkowe polichromie i ozdobne balustrady.
Wnioski zostaną zweryfikowane zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.
Na poniedziałkowej konferencji wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska poinformowała, że w ub. roku dzięki dotacjom z budżetu województwa prace konserwatorskie przeprowadzone zostały przy 334 obiektach zabytkowych. Zrealizowano prace remontowo-konserwatorskie na kwotę prawie 10 mln zł.
Z tej puli blisko 7 mln zł przeznaczono na konserwację zabytków ruchomych, wśród których najliczniejszą grupę stanowią obiekty sakralne: kościoły, cerkwie, klasztory czy kapliczki. Sporą część środków przeznaczono na prace konserwatorskie zabytkowych budynków mieszkalnych, dworów, zamków i pałaców.
Do najważniejszych prac pod względem konserwatorskim, zrealizowanych w 2014 roku należą – zdaniem konserwator zabytków – m.in. zakończenie prac konserwatorskich przy trumnach pochodzących z krypt grobowych w podziemiach przemyskiej Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela czy oryginalnych szat trumiennych i wyposażenia grobowego oraz udostępnienie ich zwiedzającym; kompleksowa konserwacja ołtarzy w Kolegiacie pw. Przemienia Pańskiego w Brzozowie z XVII stulecia, wykonanie tam nowej posadzki, i rozpoczęcie konserwacji malowideł ściennych; zakończenie prac remontowo-konserwatorskich fragmentów murów i baszty w jarosławskim Opactwie pobenedyktyńskim z XVII wieku; czy kontynuacja prac przy XVII-wiecznym drewnianym kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Jodłowej.
Wśród sukcesów Stojak wymieniła też prace wykonane w ubiegłym roku na odcinku kolektora sanitarnego z XVII wieku w Przemyślu. Jest to prawdopodobnie najstarsze w tym mieście dzieło techniki sanitarnej. Naprawiono tam np. powierzchnię muru z kamienia, wyrównano dno wykopu, wykonano posadzkę cementową, odtworzono część ścian. Kolektor bowiem jest częścią podziemnej trasy turystycznej, której budowa wraz rewitalizacją terenu Rynku Starego Miasta w Przemyślu trwa od 2011 roku. (PAP)