Realizatorem projektu „Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia” jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w Rzeszowie. Projekt ten jest realizowany w ramach programu "Inicjatywy obywatelskie" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

To druga edycja programu skierowanego do wszystkich, którzy mają pomysł na rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, ale brak im środków finansowych czy wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.

Jak wyjaśniła koordynatorka projektu Małgorzata Draganik ze stowarzyszenia „Pro Carpathia”, zgłoszone inicjatywy mają charakter oddolny. Ich pomysłodawcami są osoby fizyczne, lokalni liderzy nieformalnych grup, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych działających lokalnie na rzecz ochrony środowiska.

„Zgłoszone przez lokalne społeczności inicjatywy z jednej strony wskazują konkretne problemy, które istnieją w ich małych ojczyznach, z drugiej – proponują realne rozwiązania” – mówiła koordynatorka.

Dodała, że realizowanie tych inicjatyw może pobudzić lokalne społeczności do aktywności i podnieść ich świadomość ekologiczną.

W tym roku do programu zostało zakwalifikowanych 14 projektów z 11 gmin. Mają zostać zrealizowane w okresie od października br. do września 2017 r. Ich pomysłodawcy otrzymają na ten cel od ponad 17 tys. zł do 20,5 tys. zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cała kwota dofinansowania wynosi ponad 348,6 tys. zł.

Wśród projektów, które zostaną sfinansowane przez Fundusz znalazła się inicjatywa dotycząca przeciwdziałaniu zanikaniu owadów zapylających „Leśna Pszczoła”. W ramach jej realizacji na terenie Nadleśnictwa Głogów powstanie sześć kłód bartnych, które będą zlokalizowane przy istniejącej już ścieżce edukacyjno-przyrodniczej. Ponadto, przy ścieżce zostaną postawione tablice informacyjno-edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na pszczoły dawniej bytujące w drzewach bartnych, a obecnie są gatunkiem wymierającym.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

W ramach innego projektu cenny drzewostan, z przełomu XIX i XX wieku, znajdujący się w obrębie zespołu cerkiewnego w Radrużu, który jest na liście UNESCO, zostanie odtworzony i poddany pielęgnacji. Rosnące tam drzewa to głównie lipy, dęby, klony. Zabiegi pielęgnacyjne pozwolą na zachowanie tego zabytkowego skupiska drzew, poprawią ich stan fitosanitarny, przedłużą żywot, a to z kolei znacząco wpłynie na lokalny krajobraz, bioróżnorodność i jednocześnie na ochronę środowiska.

Z kolei mieszkańcy Nowej Wsi wraz z liderem inicjatywy – sołtysem chcą zająć się usuwaniem skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych podczas budowy autostrady A4. W ramach realizacji projektu zasadzą drzewa, głównie lipy, co pozwoli na przywrócenie naturalnych siedlisk dla zwierząt i roślin. Ponadto, zadrzewienia zadziałają przeciwerozyjnie, poprawią retencję, a dzięki zdolności pochłaniania i rozpraszania fal dźwiękowych zmniejszą hałas spowodowany sąsiedztwem lotniska.

Draganik przypomniała, że poprzednia edycja projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności. Wówczas zrealizowano 19 inicjatyw, w tym takie jak: poprawa bezpieczeństwa zwierząt chronionych w Przemyślu w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt czy zasadzenie alei 800 dębów.

„To przedsięwzięcie pobudziło lokalną społeczność do działań na rzecz przyrody. Liderzy z dużym zaangażowaniem podeszli do realizacji swoich inicjatyw, włączyli również lokalną społeczność” – dodała.

Agnieszka Pipała (PAP)