Odpowiedź:
Balkon uznamy za loggię w sytuacji, kiedy będziemy mieli do czynienia z wnęką wewnątrz budynku, jedynie otwartą na zewnątrz z jednej strony. Z kolei balkon uznamy za taras w sytuacji kiedy jest to otwarta i odkryta część budynku usytuowana na zewnątrz budynku.

Brak definicji w prawie budowlanym

W pierwszej kolejności należy wskazać, że pojęcia logii, balkonu oraz tarasu nie zostało zdefiniowane w Prawie budowlanym. Zarówno ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud., rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dalej r.w.t. czy też rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych nie zawierają definicji legalnej wskazanych powyżej elementów.Warto przy tym dodać, że r.w.t. dość często posługuje się wskazanymi pojęciami, nie określając przy tym ich znaczenia. Tym samym można skorzystać z dorobku orzecznictwa sądowego.

Taras

Analizując orzeczenia sądów administracyjnych w przypadku próby zdefiniowania pojęcia "tarasu" należy wskazać na sposób przyjęty przez np.: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, które korzystały z definicji zawartych w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją prof. Stanisława Dubisza (tom IV str. 24, Warszawa 2008 r.), według którego "taras" (w rozumieniu Prawa budowlanego) to odkryta, płaska część budynku otoczona balustradą umieszczona na parterze (często połączona schodami z ogrodem), na piętrze lub płaskim dachu (zob. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyroki z dnia 25 lipca 2013 r., II SA/Po 433/13; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 21 listopada 2012 r., II SA/Sz 835/12 – publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 7 lutego 2012 r., II SA/Kr 1857/11, oparł swe ustalenia na podstawie według Słownika języka polskiego pod red. M. Szymczaka (t. III., str. 480, Warszawa 1979 r.), według którego (analogicznie jak poprzednio) "taras" to odkryta, płaska część budynku, otoczona balustradą, umieszczona na parterze (częstą połączona schodami z ogrodem), piętrze lub płaskim dachu.

Loggia

Bardzo podobnie prezentuje się sytuacja w przypadku logii, kiedy to sądy administracyjne sięgnęły po dorobek doktryny. Tytułem przykładu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 5 stycznia 2006 r., II SA/Gd 889/03, oparł swe ustalenia na podstawie Słownika języka polskiego PWN (pod red. M. Szymczaka, Warszawa 2002, s. 46), według którego loggia jest to wgłębiony balkon, wnęka balkonowa otwarta na zewnątrz budynku (publ. j.w.).

Czym się różnią?

Zestawiając ze sobą oba ustalenia dokonane przez sądy administracyjne należy wskazać, że w przypadku uznania balkon a za taras mamy do czynienia z częścią budynku, która jest otwarta i odkryta oraz usytuowana na zewnątrz budynku. Z kolei loggia ma postać wnęki, zadaszonej, otoczonej z trzech stron ścianami, jedynie otwartą na zewnątrz z jednej strony.

Obliczanie kubatury

Na marginesie należy dodać, że zgodnie z § 3 pkt 24 lit. a r.w.t., do kubatury brutto budynków zalicza się również kubaturę części zewnętrznych budynku jak loggie, balkony tarasy (w dwóch ostatnich przypadkach obliczanych do wysokości balustrady).