Kubalski ocenił, że projekt ustawy o architektach "w części dotyczącej architektów i inżynierów budownictwa stanowi ewolucję dotychczas obowiązujących rozwiązań".

"Proponowane rozwiązania wymagają oczywiście korekt, ale wydaje się, że uda się ich dokonać w ramach toczących się uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych" - dodał.

Zdaniem Kubalskiego, "na szczególną uwagę zasługuje przywrócenie do polskiego porządku prawnego zawodu urbanisty". "Okazało się, że eksperyment polegający na jego zniesieniu nie doprowadził do pozytywnych skutków" - powiedział.

"Wejście w życie przedłożonych przepisów daje szansę na poprawę jakości uchwalanych planów zagospodarowania przestrzennego - choć tutaj znaczenie będą oczywiście miały również przepisy prawa materialnego - Kodeksu urbanistyczno-budowlanego" - podsumował ekspert.

Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach trafił niedawno do konsultacji publicznych. Zakłada on m.in. wprowadzenie jednolitej odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów architektów i inżynierów budownictwa, wykonujących zawód architekta i zawód inżyniera budownictwa.

Czytaj: Rząd chce zmienić zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej architektów i inżynierów budownictwa >>>

Ustawa przywraca także zawód urbanisty, jednak w inny sposób niż regulacje prawne obowiązujące przed 2014 r. Proponuje się, wprowadzenie egzaminu państwowego kończącego się wpisem do rejestru urbanistów, uprawniającym do wykonywania zawodu. Resort poinformował, że przy ministrze infrastruktury i budownictwa będzie działać również organ orzekający o odpowiedzialności dyscyplinarnej urbanistów.

W odniesieniu do zawodu architekta i inżyniera budownictwa ustawa utrzymuje obecny system, zgodnie z którym osoby wykonujące te zawody muszą być zrzeszone w izbach zawodowych. Projekt ustawy przewiduje m.in. obowiązek uchwalenia przez izby Kodeksu Etyki Zawodowej, czy wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla członków izby. Nowością będzie także zwolnienie architektów i inżynierów budownictwa z obowiązku opłacania składek członkowskich w okresie, gdy nie wykonują oni zawodu.(PAP) 

Czytaj: Kontrolę nad urbanistami będzie sprawowała komisja >>>