Od 2009 r. ta liczba nie zmieniła się w 27 państwach unijnych, a także w Norwegii, Chorwacji oraz Turcji, które zostały uwzględnione w tegorocznym badaniu.

Według raportu najczęściej stosowanym na terenie UE typem narkotyków są substancje opioidowe. Ocenia się, że liczba uzależnionych od tych narkotyków utrzymuje się od trzech lat na podobnym poziomie – 1,4 mln osób.

Zdaniem autorów studium instytucje państw UE w dalszym ciągu nie zapewniają wystarczającego zaspokojenia potrzeb, takich jak wyżywienie, praca, a także mieszkanie osobom walczącym z nałogiem, utrudniając im tym samym porzucenie narkomanii. Ocenia się, że aż 75 proc. osób rozpoczynających leczenie nie ma pracy.

Jak zaobserwowali przedstawiciele Agencji UE ds. Narkotyków większość państw unijnych nie dba o reintegrację byłych uzależnionych na rynku pracy. Wyjątkami pod tym względem są W. Brytania, Portugalia, Holandia, Dania oraz Litwa, które uwzględniły działania stymulujące aktywność zawodową wychodzących z nałogu w swoich krajowych programach zatrudnienia.

Przedstawiciele EMCDDA krytycznie odnieśli się też do działań większości państw UE w zakresie zapewnienia długoterminowego zakwaterowania osobom wychodzącym z narkomanii. Wskazali jednak, że w krajach takich jak Polska, Finlandia oraz Słowenia problem ten pogłębiają powszechne trudności mieszkaniowe dla ogółu ludności.

„W większości krajów unijnych wychodzący z nałogu mają możliwość otrzymania darmowego zakwaterowania, ale jest ono tylko tymczasowe. Po opuszczeniu ośrodków terapeutycznych osoby takie, często na skutek problemów mieszkaniowych czy braku pracy, są podatne na powrót do uzależnienia” - odnotowali przedstawiciele agencji.

Autorzy raportu pt. „Reintegracja społeczna a zatrudnienie: aktywność w leczeniu uzależnionych od narkotyków” wyróżnili Polskę za wiele działań na szczeblu lokalnym służących pomocy uzależnionym. Przypomnieli też o dużej roli samorządów terytorialnych w procesie reintegracji ze społeczeństwem osób wychodzących z nałogu.(PAP)