Projekt ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił we wtorek 21 czerwca 2016 na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.

Zgodnie z zapowiedziami ministra i sugestiami związków zawodowych, minimalne pensje dla poszczególnych grup zawodowych mają być skorelowane z „przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej”. Będą one stanowiły iloczyn tego wynagrodzenia i odpowiedniego wskaźnika ustalonego dla poszczególnych grup zawodowych.

W liście adresowanym do premier Beaty Szydło i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego OZZL podkreśla, że pracownicy służby zdrowia długo czekali na ten projekt. Problem niskich płac personelu medycznego jest bowiem nierozwiązany od wielu lat.

- To, co przedstawił minister zdrowia, spowodowało u pracowników niedowierzanie i poczucie głębokiego upokorzenia – ocenił w liście przewodniczący zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel.

MZ zaproponowało, by docelowe minimalne wynagrodzenia zasadnicze brutto wynosiło: dla lekarzy ze specjalizacją 4,8 tys. zł, a dla lekarzy bez specjalizacji - 3,98 tys. zł. Bukiel wskazał, że docelowa wysokość minimalnej płacy dla lekarza specjalisty z co najmniej 10-letnim stażem wynosiłaby 1,23 przeciętnego wynagrodzenia za pięć lat.

W ocenie OZZL trudno proponowaną wysokość płac określić bardzo dobra lub wysoką, a – jak napisał Bukiel – zarówno premier, jak i szef PiS deklarowali, że zarobki lekarzy takie właśnie będą.

Związek pyta więc w swoim liście, czy propozycja ministra zdrowia jest faktycznie propozycją obecnego rządu i partii, która ten rząd tworzy, oraz czy przytoczone słowa szefowej rządu i szefa PiS nie mają już żadnej wartości.

OZZL zaapelował do adresatów listu o spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych skupiających pracowników medycznych w celu konstruktywnego rozwiązania problemu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia. „Alternatywą będzie pogłębiający się chaos w tej dziedzinie” – ocenia OZZL.

Projekt MZ wprowadziłby gwarantowane minimalne kwoty wynagrodzeń zasadniczych przysługujących pracownikom medycznym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, którzy są zatrudnieni na podstawie umów o pracę w podmiotach leczniczych (niezależnie od źródła finansowania i formy organizacyjnej danego podmiotu).

Projekt określi także kolejne etapy dochodzenia do określonych w ustawie minimalnych wynagrodzeń zasadniczych, by mogły one osiągnąć docelową wysokość do końca 2021 roku.

Zgodnie z projektem minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie stanowiło iloczyn kwoty bazowej i współczynnika określonego w załączniku do ustawy. W okresie przejściowym – czyli do 31 grudnia 2021 roku – kwota bazowa została ustalona na poziomie 3,9 tys. złotych brutto (co odpowiada wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 roku).

Docelowo – czyli od 1 stycznia 2022 roku – kwotę bazową będzie stanowiła równowartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim roku. Ministerstwo wyjaśnia, że takie rozwiązanie wprowadzi mechanizm corocznej automatycznej waloryzacji minimalnych kwot wynagrodzeń zasadniczych określonych w projekcie.

Zgodnie z projektem ustawy docelowe minimalne wynagrodzenia zasadnicze brutto miałyby wynosić: dla lekarzy ze specjalizacją 4,8 tys. zł, dla lekarzy bez specjalizacji 3,98 tys., dla pielęgniarek i położnych z tytułem magistra ze specjalizacją 3,21 tys. zł; dla pielęgniarek i położnych bez specjalizacji 2,4 tys. zł, a dla techników medycznych i pokrewnych 2,4 tys. zł.

Czytaj: Minister zdrowia przedstawił propozycje minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych>>>

MZ informowało, że w toku prac Zespołu strona pracodawców oraz NSZZ "Solidarność" i OPZZ uznali za zasadne prowadzenie przez resort dalszych prac nad projektem. Forum Związków Zawodowych zapowiedziało zgłoszenie swojego stanowiska w terminie późniejszym.

Po zakończeniu etapu wstępnych rozmów prowadzonych w ramach dialogu trójstronnego, projekt ustawy będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i szerokich konsultacji publicznych.(pap)