Atykuł pochodzi z LEX Ochrona Zdrowia

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661) - dalej r.k.m., świadczeniodawca umieszczając świadczeniobiorcę na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej kwalifikuje pacjenta do kategorii medycznej "przypadek pilny" - jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia oraz "przypadek stabilny" - w przypadku innym niż stan nagły i przypadek pilny.

W przypadku świadczeń specjalistycznych udzielanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, na które wymagane jest skierowanie, świadczeniodawca bierze pod uwagę kategorię medyczną wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego, jeżeli została określona.

Co istotne, świadczeniobiorcę zakwalifikowanego do kategorii medycznej "przypadek pilny" umieszcza się na liście oczekujących zawsze przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej "przypadek stabilny". W sytuacji zatem, gdy lekarz kierujący pacjenta do poradni specjalistycznej oznaczy na skierowaniu kategorię medyczną jako "przypadek pilny", obowiązkiem świadczeniodawcy jest umieszczenie świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jako kolejnego przypadku "pilnego", ale przed wszystkimi przypadkami oznaczonymi jako "stabilne".

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna prowadząc listy oczekujących na udzielenie świadczenia w szczególności ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy oraz informuje pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu.

Ustalanie kolejności przyjmowania pacjentów

Samo ustalanie kolejności, o której mowa wyżej odbywać się musi z poszanowaniem reguł wynikających z przepisów rozporządzenia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

 


Zgodnie z § 1 r.k.m. świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, na podstawie takich kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej jak stan zdrowia świadczeniobiorcy, rokowania co do dalszego przebiegu choroby, choroby współistniejące mające wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie oraz zagrożenie wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.

Kwalifikacja pacjentów - skierowanie na cito

Świadczeniodawca, stosując przedmiotowe kryteria medyczne kwalifikuje pacjenta do kategorii medycznej "przypadek pilny" - jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia oraz "przypadek stabilny" - w przypadku innym niż stan nagły i przypadek pilny.

Co istotne, w przypadku świadczeń specjalistycznych udzielanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, na które wymagane jest skierowanie, świadczeniodawca bierze pod uwagę kategorię medyczną wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego, jeżeli została określona. Jak stanowi zaś § 3 r.k.m., świadczeniobiorcę zakwalifikowanego do kategorii medycznej "przypadek pilny" umieszcza się na liście oczekujących zawsze przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej "przypadek stabilny".

Odnosząc powyższe ustalenia w zakresie przepisów obowiązującego prawa do treści sformułowanego pytania przyjąć należy, iż w sytuacji, gdy lekarz kierujący pacjenta do poradni specjalistycznej oznaczy na skierowaniu kategorię medyczną jako "przypadek pilny", obowiązkiem świadczeniodawcy jest umieszczenie świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jako kolejnego przypadku "pilnego", ale przed wszystkimi przypadkami oznaczonymi jako "stabilne".