Odpowiedź:
Jeżeli świadczeniodawca nie dysponuje wolnymi miejscami w dziennym oddziale psychiatrycznym nie ma obowiązku umieszczenia w nim pacjenta zakwalifikowanego do kategorii "przypadek pilny", lecz ma jedynie obowiązek umieszczenia takiego pacjenta na liście oczekujących przed pacjentami zakwalifikowanymi do kategorii „przypadek stabilny”.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z., świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 u.ś.o.z., to jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661) - dalej r.k.m.
Zgodnie z § 2 ust. 1 r.k.m., świadczeniodawca umieszczając świadczeniobiorcę na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej kwalifikuje pacjenta do kategorii medycznej "przypadek pilny" - jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia oraz "przypadek stabilny" - w przypadku innym niż przypadek pilny.
Dalej w myśl § 3 r.k.m. świadczeniobiorcę zakwalifikowanego do kategorii „przypadek pilny” umieszcza się na liście oczekujących przed świadczeniodawcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej „przypadek stabilny”. Oznacza to, że jeżeli świadczeniodawca nie dysponuje wolnymi miejscami w dziennym oddziale psychiatrycznym nie ma obowiązku umieszczenia w nim pacjenta zakwalifikowanego do kategorii „przypadek pilny”, lecz ma jedynie obowiązek umieszczenia takiego pacjenta na liście oczekujących przed pacjentami zakwalifikowanymi do kategorii „przypadek stabilny”.
Z ostrożności należy podkreślić, że kwalifikacja pacjenta do kategorii „przypadek pilny” nie może być utożsamiana ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego, przez który zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.), rozumie się stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Grzegorz Machulak, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 8 kwietnia 2015 r.