Zdaniem większości respondentów (56 procent) w polityce rządu Morawieckiego powinny nastąpić "istotne zmiany" w stosunku do tej prowadzonej przez gabinet Beaty Szydło. Za kontynuacją polityki poprzedniego rządu opowiedziała się 29 procent ankietowanych, a 14 procent było niezdecydowanych.

W odpowiedzi na pytanie otwarte o konkretne oczekiwania wobec nowego gabinetu najczęściej wskazywano na poprawę służby zdrowia, podwyżki emerytur i rent oraz poprawę sytuacji gospodarczej - jako priorytetowe obszary te wymieniało po 9 procent badanych.

Nieco rzadziej (po 8 procent respondentów) pojawiały się odpowiedzi dotyczące poprawy sytuacji na rynku pracy i walki z bezrobociem oraz poprawy warunków życia i zmniejszenia ubóstwa. 7 procent badanych oczekiwało od rządu Morawieckiego podniesienia płac, a według 6 procent powinien on doprowadzić do poprawy relacji Polski z Unią Europejską. Swoich oczekiwań wobec rządu nie umiało sprecyzować 15 procent ankietowanych, a 4 procent deklarowało brak jakichkolwiek oczekiwań.

Wyniki sondażu CBOS wskazują, że oczekiwania Polaków wobec rządu Morawieckiego są skorelowane z ich preferencjami partyjnymi. Zwolennicy PiS najczęściej (w 13 procentach przypadków) oczekują od nowego rządu poprawy warunków życia i walki z ubóstwem, deklarujący głosowanie na PO - przestrzegania prawa i konstytucji oraz przywrócenia praworządności (15 procent) i poprawy stosunków z UE (12 procent); elektorat Kukiz'15 akcentował najczęściej postulaty odbudowy polskiego przemysłu i wsparcia dla polskich firm (15 procent) oraz ograniczenia biurokracji (10 procent), z kolei w grupie wyborców Nowoczesnej najczęściej wyrażano oczekiwania doprowadzenia do zgody narodowej oraz dialogu i porozumienia z opozycją (16 procent).

 [-OFERTA_HTML-]

CBOS poprosiło również badanych o wybranie pięciu najważniejszych priorytetów spośród przedstawionych przez Mateusza Morawieckiego w sejmowym expose. Także w tym przypadku najczęściej wskazywanym oczekiwaniem uczestników sondażu była poprawa sytuacji w służbie zdrowia - do najważniejszych celów nowego rządu zaliczyło ją 81 procent respondentów.

W dalszej kolejności badani wymieniali w tym kontekście poprawę warunków życia i zmniejszenie ubóstwa (48 procent), zgodę narodową, łagodzenie konfliktów i stawianie na kompromis (39 procent), kontynuację polityki prorodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem programu 500 plus (35 procent) oraz wsparcie dla polskich firm i przedsiębiorczości (34 procent).

Poprawa w dziedzinie służby zdrowia była w tym przypadku najczęściej wymienianym oczekiwaniem niezależnie od preferencji partyjnych.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 9–17 stycznia 2018 roku na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(pap)

 [-DOKUMENT_HTML-]