Wybory uzupełniające do rad odbywają się także m.in. wówczas, gdy radny po wygranych wyborach samorządowych nie złoży ślubowania lub w trakcie kadencji zrzeknie się mandatu.

Wybory uzupełniające odbywają się w trakcie całej kadencji. Wynika to z tego, że w wyborach do rad gmin (oprócz miast na prawach powiatu) wybory odbyły się w okręgach jednomandatowych (było ich blisko 38 tys.). Każdy komitet wyborczy wystawiał jednego kandydata, a wygrywał ten, który zdobył najwięcej głosów. Dlatego też - inaczej niż w systemie proporcjonalnym - nie ma kolejnej osoby na liście danego komitetu wyborczego z największą liczbą głosów, która mogłaby zająć miejsce ustępującego radnego. Konieczne są więc wybory uzupełniające.

Krajowe Biuro Wyborcze na stronie internetowej www.pkw.gov.pl (w zakładce "Wybory samorządowe przeprowadzane w trakcie kadencji 2014-2018") opublikowało listę 122 okręgów wyborczych, w których wojewodowie zarządzili już wybory uzupełniające do rad gmin; ta liczba może jednak jeszcze wzrosnąć.

Pierwsze wybory uzupełniające odbędą się już 22 lutego; kolejne 1, 8, 15, 22 i 29 marca.

Wybory uzupełniające do rady gminy muszą być zarządzone w ciągu trzech miesięcy od daty stwierdzenia nieważności mandatu.

Mandat radnego wygasa w przypadku jego śmierci, utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów, odmowy złożenia ślubowania, pisemnego zrzeczenia się mandatu, naruszenia zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub działalności, wyboru na wójta.

Wybory samorządowe odbyły się 16 listopada ub. roku, a druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 30 listopada ub. roku. (PAP)