Jak wyjaśniła we wtorek rzecznik WUP Katarzyna Nyklewicz, pilotaż polegał na tym, że powiatowe urzędy pracy zlecały agencji zatrudnienia usługi polegające na poszukiwaniu pracy dla zarejestrowanych osób bezrobotnych. Koszt aktywizacji jednej osoby, która utrzymała zatrudnienie przez co najmniej pół roku, wyniósł 12,3 tys. zł.

Według danych urzędu pracy około 62 proc. osób znalazło zatrudnienie na umowę o pracę, pozostali na umowy zlecenia. Prawie 70 proc. uczestników zatrudnionych było na pełen etat lub na umowę zlecenie z miesięcznym wynagrodzeniem na poziomie co najmniej płacy minimalnej. Uczestnicy projektu najczęściej zatrudniani byli w firmach usługowych i produkcyjnych.

Opracowanie i testowanie programu trwało 3 lata i zostało sfinansowane z pieniędzy unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w konkursie wybrał od niego firmę Ingeus Sp. z o.o.. Jej zadaniem było objęciu wsparciem osób bezrobotnych, znalezieniu dla nich ofert pracy, doprowadzeniu do ich zatrudnienia na wolnym rynku pracy oraz monitorowaniu losów uczestników projektu.

Pilotażowo wsparciem zostało objętych tysiąc osób bezrobotnych, które w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostawały nieprzerwanie przez co najmniej ostatni rok. Pochodziły one z powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, gorlickiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Nowy Sącz.

Rzecznik zaznaczyła, że pilotaż wzorowany był na rozwiązaniach brytyjskich, a agencja wynagradzana była głównie za efekt – skuteczne doprowadzenie do zatrudnienia osoby bezrobotnej i utrzymanie przez nią pracy przez co najmniej pół roku. Drugim założeniem było stosowanie zasady „czarnej skrzynki”, zgodnie z którą operator miał swobodę w wyborze usług i dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb bezrobotnych, aby osiągnąć efekt.

Podczas programu – poinformowała Nyklewicz – firma go realizująca zauważyła, że około 20 procent uczestników nie było w ogóle zainteresowanych aktywizacją zawodową, a część bezrobotnych wykazywała początkowo duże zainteresowanie współpracą – do momentu przedstawienia im konkretnej oferty pracy. Prawie 20 procent uczestników projektu, pracowało też na stałe lub dorywczo w „szarej strefie”.

Doświadczenia zdobyte w pilotażu znajdą zastosowanie w nowym programie, który na mocy umowy podpisanej w lutym tego roku będzie realizowany w powiatach: krakowskim, bocheńskim, nowotarskim oraz mieście Krakowie. Usługi aktywizacji zawodowej tysiąca osób bezrobotnych będzie świadczyć konsorcjum Ingeus Sp. z o.o. i Ingeus SAS.

Małopolska ze stopą bezrobocia na poziomie 8,6 proc. (koniec lipca 2015 r.) znajduje się wśród województw o najniższym bezrobociu w kraju. Najniższe bezrobocie jest w stolicy regionu Krakowie (4,8 proc.), a najwyższe w powiecie dąbrowskim (15,5 proc.).(PAP)