W grudniu ub.r. lubelscy radni uchwalili, że opłaty będą liczone od gospodarstwa domowego - 32 zł miesięcznie za odpady segregowane i 44 zł - za odpady niesegregowane. Zgodnie w ustawą o utrzymaniu czystości w gminach wybrano wtedy jeden z czterech dopuszczalnych wówczas wariantów naliczania opłaty.

Uchwalenie nowych stawek opłat umożliwia nowelizacja ustawy, która dopuszcza zróżnicowanie tych stawek i stosowanie różnych metod ich naliczania.

„Tak jak deklarowaliśmy wcześniej, przedstawiamy propozycję nowelizacji uchwały dotyczącej opłat” - powiedział Żuk na konferencji prasowej w poniedziałek.

Według nowej propozycji w budynkach wielorodzinnych (np. w blokach) opłata miesięczna od gospodarstwa zamieszkanego przez jedną osobę będzie wynosić 13 zł za odpady segregowane, 18 zł - za niesegregowane; dla dwóch osób zamieszkujących lokal – 26 zł za segregowane, 36 zł za niesegregowane; a dla gospodarstwa zamieszkanego przez trzy osoby i więcej - 40 zł za segregowane, 55 zł za niesegregowane.

Inne stawki dotyczyć będą domów jednorodzinnych. Tam, gdzie mieszka jedna osoba, opłata miesięczna wyniesie 40 zł za odpady segregowane, 55 zł - za niesegregowane. W przypadku domu zamieszkanego przez dwie osoby i więcej będzie to 55 zł za segregowane, 76 zł za niesegregowane.

Stawki te mają zachęcać mieszkańców do segregowania odpadów. „Ustawa nakazuje podanie stawki za odpady niesegregowane. Koszt zagospodarowania odpadów niesegregowanych jest o ok. 40 proc. większy niż odpadów segregowanych” - zaznaczył Żuk.

Według szacunków 79 proc. odpadów w Lublinie produkują gospodarstwa z budynków wielorodzinnych, a 21 proc. z budynków jednorodzinnych. Łącznie w Lublinie jest 144 tys. 634 gospodarstw domowych.

Rocznie w mieście powstaje ok. 110 tys. ton odpadów. Żuk zaznaczył, że należy się spodziewać, iż w nowym systemie zagospodarowania odpadów będzie ok. 30 proc. więcej śmieci. „To te, które lądowały dotąd w lasach, w rowach, czy zalegają na prywatnych działkach, bo nie były wywożone z powodu kosztów. One trafią teraz do tego systemu” - dodał prezydent.

Roczny koszt funkcjonowania systemu odbioru i utylizacji odpadów w Lublinie szacowany jest na ok. 55 mln zł.

Nowym projektem stawek opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów Rada Miejska w Lublinie zajmie się na najbliższej sesji, 28 lutego. Nowe stawki - po uchwaleniu przez radnych - będą obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Według nowych przepisów odpowiedzialność za gospodarkę odpadami - organizację ich odbioru od mieszkańców i utylizację - ponosi gmina. Żuk podkreślił, że ustawa ta powoduje konieczność nie tylko ustalenia nowej stawki opłat, ale zmienia też sposób funkcjonowania całego systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów oraz zobowiązuje gminy do uzyskania odpowiedniego poziomu recyklingu.

„Do tej pory mieszkańcy płacili za wywóz odpadów. Ustawa nakłada na gminy, także na miasto Lublin, obowiązek zagospodarowania odpadów, czyli nie tylko przyjęcie i wywóz, ale też segregację, utylizację i składowanie na wysypisku” - dodał Żuk.

Gminy są zobowiązane, aby do końca 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów takich jak papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulegające biodegradacji składane na składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych odpadów.