W ramach kampanii informacyjnej niebawem w sądach, prokuraturach, więzieniach, a także m.in. w ośrodkach pomocy społecznej pojawią się plakaty, których zadaniem jest uświadomienie osobom zagrożonym odpowiedzialnością karną, że część z nich będzie mogło skorzystać z tej formy odbycia kary (poza zakładem karnym).
O odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego mogą ubiegać się wszyscy skazani prawomocnym wyrokiem od 1 miesiąca do roku pozbawienia wolności z wyłączeniem multirecydywistów.
System Dozoru Elektronicznego jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności, polegającym na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej, czyli urządzeń elektronicznych oraz instalacji i systemów, które zawierają służące tej kontroli podzespoły elektryczne lub elektroniczne.
- Polski System Dozoru Elektronicznego jest jednym z najnowocześniejszych na świecie – powiedział Jarosław Gowin. – Wśród jego wielu zalet, ważną jest także ta dotycząca kosztów. Utrzymanie skazanego odbywającego karę w Systemie jest pięciokrotnie niższe od utrzymania skazanego odbywającego karę za kratami – dodał.
Aktualnie (na dzień 30 czerwca 2012 r.) wykonaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w Systemie Dozoru Elektronicznego – zostało objętych łącznie 8.807 skazanych. W tym 4.015 aktualnie karę odbywa, a 4.792 zakończyło jej odbywanie. Polska zajmuje drugie miejsce w Europie (po Anglii i Walii) pod względem liczby osób monitorowanych.
- W Unii Europejskiej stosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego jest szczególnie zalecane – dodał Jerzy Buzek.

W trakcie konferencji m.in. przedstawiono dotychczasowe pozytywne doświadczenia z rocznej praktyki stosowania SDE w Polsce. Najważniejszym z nich jest możliwość odbywania przez skazanego kary w nowym, nie izolacyjnym systemie, przy pełnej kontroli wykonywania obowiązków nałożonych na niego przez sąd;
Kontrola skazanego i egzekwowanie rygorów nałożonych na niego przez sąd realizowane są w pełnym wymiarze i umożliwiają bardzo dokładny, stały i bezwzględny dozór nad jego zachowaniem, połączony z rejestracją wszystkich zdarzeń w systemie informatyczny.
O walorach całego systemu świadczy również fakt, że przez ponad dwa lata funkcjonowania, spośród populacji skazanych objętych systemem, dotychczas 401 z nich istotnie naruszyło warunki odbywania kary, określone w postanowieniu sądu penitencjarnego, co skutkowało prawomocnym wycofaniem zezwolenia na odbywanie kary w SDE i skierowaniem do odbycia kary w warunkach bezwzględnej izolacji;
Dotychczas wystąpiły tylko 62 przypadki zniszczenia urządzeń przez skazanych, co było dość częstym zjawiskiem, przy wdrażaniu systemów w innych krajach Europy. Skazani dzięki tej formie kary mają możliwość nieskrępowanego wykonywania pracy zawodowej, kontynuowania nauki lub realizacji swoich obowiązków rodzinnych.
System niesie ze sobą również duże korzyści społeczne, finansowe.
Od stycznia 2012 r. System Dozoru Elektronicznego jest przygotowany do monitoringu osób ukaranych zakazem wstępu na imprezę masową z orzeczonym obowiązkiem przebywania w miejscu stałego pobytu oraz sprawców przestępstw pedofilskich zwolnionych z jednostek penitencjarnych. Ponadto, System Dozoru Elektronicznego jest również w pełni przygotowany do kontrolowania zakazu zbliżania się do osób lub miejsc. 17 stycznia br. sąd po raz pierwszy orzekł zakaz zbliżania się do osoby.

 
 Źródło: MS