Potrzeby pożyczkowe brutto to kwota potrzeb pożyczkowych netto powiększona o wydatki konieczne do pokrycia zapadającego w danym roku długu państwa, na spłatę którego trzeba zaciągnąć nowy dług. Potrzeby pożyczkowe netto obejmują kwoty potrzebne na pokrycie m.in. deficytu budżetowego, czy deficytu budżetu środków europejskich.

Zgodnie z projektem po konsultacjach planowane w 2014 r., opublikowanym w piątek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 55 mld 378,3 mln zł (wobec 54 mld 787,4 mln zł planowanych wcześniej).

W projekcie zaplanowano dochody budżetu państwa na kwotę 276 mld 912,22 mln zł wobec 276 mld 512,22 mln zł planowanych w pierwotnej wersji projektu. Wydatki budżetu państwa zaplanowano na kwotę 324 mld 637,37 mln zł wobec 324 mld 246,50 mln zł planowanych wcześniej. Deficyt budżetu państwa zaplanowano na kwotę nie większą niż 47 mld 725,15 mln zł wobec wcześniejszej kwoty 47 mld 734,27 mln zł.

Na sfinansowanie deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w łącznej kwocie 54 mld 984,5 mln zł (wcześniej 54 mld 993,6 mln zł) złożą się: saldo finansowania krajowego w kwocie 32 mld 437,3 mln zł (wcześniej 32 mld 446,4 mln zł), saldo finansowania zagranicznego w kwocie 22 mld 547,2 mln zł (bez zmian).

Dochody podatkowe pozostały bez zmian i wyniosą 247 mld 980 mln zł. Dochody niepodatkowe wynoszą 27 mld 278,11 mln zł wobec planowanych wcześniej 26 mld 878,11 mln zł (zmiana dotyczy planowanej wpłaty do budżetu państwa z zysku Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 400 mln zł).

W dokumencie zapisano, że saldo finansowania krajowego w wysokości 32 mld 437,3 mln zł będzie wynikiem przychodów w wysokości 162 mld 292,1 mln zł (wcześniej 162 mld 301,2 mln zł) i rozchodów w wysokości 129 mld 854,8 mln zł (bez zmian).

Na kształtowanie się tego salda złożą się m.in. dodatnie saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 32 mld 416,9 mln zł (wcześniej 31 mld 826,0 mln zł) oraz dodatnie saldo z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego w wysokości 6 mld 800 mln zł (wcześniej 7 mld 400 mln zł).

Szacowane saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych wyniesie 32 mld 416,9 mln zł. Na kształtowanie się tego salda składa się m.in. dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 30 mld 975,8 mln (wcześniej 30 mld 384,9 mln zł) zł. Będzie ono wynikiem przychodów i rozchodów. Przychody pokreślono na kwotę 88 mld 378,6 mln zł (wcześniej 87 mld 787,7 mln zł) pochodzących ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych na kwotę 72 mld 424,6 mln zł (wcześniej 71 mld 833,7 mln zł), obligacji zmiennoprocentowych na kwotę 14 mld 797,7 mln zł (bez zmian) oraz obligacji indeksowanych na kwotę 1 mld 156,3 mln zł (bez zmian).

Rozchody z tytułu wykupu obligacji rynkowych ustalono w wysokości 57 mld 402,8 mln zł (bez zmian). Złożą się na nie wykupy obligacji stałoprocentowych na kwotę 57 mld 113,4 mln zł i zmiennoprocentowych na kwotę 289,4 mln zł. (PAP)

jba/ jtt/ mmu/ mki/