Naczelnik urzędu skarbowego orzekł o odpowiedzialności byłego wiceprezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki. Wydana w tej sprawie decyzja, została utrzymana w mocy przez dyrektora izby administracji skarbowej.

Były wiceprezes postanowił więc zaskarżyć niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie. Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który wskazał, że organy wykazały spełnienie wszystkich pozytywnych przesłanek z art. 116 ustawy - Ordynacja podatkowa (dalej jako: uOp), które warunkują odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki. Tym samym skarga została oddalona. Nie zakończyło to jednak sporu, ponieważ były wiceprezes złożył skargę kasacyjną.

LINIA ORZECZNICZA: Wyrok zakazujący pełnienia funkcji członka zarządu spółki a odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki >

 

Nie trzeba dopuścić każdego dowodu

NSA nie zgodził się z zarzutem dotyczącym pominięcia wniosków dowodowych skarżącego. Zasada zupełności materiału dowodowego z art. 187 par. 1 uOp nie oznacza, że prowadzenie postępowania dowodowego jest konieczne także w sytuacji, gdy całokształt ujawnionych okoliczności wystarcza do podjęcia rozstrzygnięcia. Ponadto sąd podkreślił, że zgłoszenie wniosków dowodowych nie zobowiązuje automatycznie organu do ich uwzględnienia i przeprowadzenia. Taki nakaz nie wynika też z art. 188 uOp. Tym samym organy nie mają obowiązku dopuszczenia każdego zaproponowanego dowodu, jeżeli dla prawidłowego ustalenia stanu faktycznego adekwatne i wystarczające są inne dowody. NSA podzielił także ocenę organów, że zgromadzony materiał pozwalał na ustalenie odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki. Były członek zarządu nie zakwestionował skutecznie tych ustaleń.

PROCEDURA: Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania osób prawnych >

Czytaj także: Bycie członkiem zarządu to przede wszystkim odpowiedzialność >>>

Liczy się rezultat postępowania egzekucyjnego

Na uwzględnienie nie zasługiwał też zarzut dotyczący nierzetelności postępowania egzekucyjnego wobec spółki. Z art. 116 par. 1 uOp nie wynikają żadne wymogi co do formalnego stwierdzenia jej bezskuteczności. Ponadto zarówno sąd, jak i organy podatkowe, nie mają kompetencji do weryfikacji czy organ egzekucyjny wykorzystał wszystkie sposoby wyegzekwowania zobowiązania. Wiążące jest bowiem postanowienie umarzające postępowanie egzekucyjne ze względu na jego bezskuteczność. Oznacza to, że znaczenie ma rezultat postępowania egzekucyjnego, a nie ocena jego przebiegu, w tym efektywności podejmowanych działań. Na uwagę zasługiwał też fakt, że były wiceprezes zarządu nie wskazał żadnego dodatkowego mienia, które mogłoby go uwolnić od odpowiedzialności za zaległości spółki.

Czytaj w LEX: Czy po likwidacji spółki możliwe jest wszczęcie postępowania podatkowego/kontroli itp., z tytułu kontroli/weryfikacji rozliczeń w czasie jej działalności? >

 


Bierność nie zwalnia z odpowiedzialności

NSA nie podzielił zarzutu, który dotyczył braku wiedzy na temat kondycji finansowej spółki, ponieważ nie jest to przesłanka uwalniająca członka zarządu od odpowiedzialności za zobowiązania. Jeżeli dana osoba przyjmuje taką funkcję, to ponosi zarówno odpowiedzialność za prowadzenie spraw spółki, jak i winę za niedopełnienie obowiązków. W świetle art. 116 par. 1 uOp chodzi o winę umyślną i związaną z nią świadomość istnienia wymagalnych zobowiązań oraz winę nieumyślną w postaci niedbalstwa. Członek zarządu spółki nie może się też uwolnić od odpowiedzialności z uwagi na fakt, że nie wykonywał swoich obowiązków. Sąd podkreślił, że dopuszczalne jest ograniczenie swoich kompetencji, ale niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności. Ponadto członek zarządu nie może powoływać się na nieznajomość stanu finansów spółki. Mając powyższe na uwadze, NSA oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok NSA z 14 grudnia 2021 r., sygn. akt III FSK 214/21