Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał w siedmioosobowym składzie zagadnienie prawne budzące wątpliwości w kwestii kryterium uznania za paliwo wyrobu energetycznego. Wyrok dotyczy VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Sąd już wcześniej zdecydował o niepodejmowaniu uchwały.

Czytaj też: Podstawa opodatkowania VAT przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (WNT) >

Czego dotyczyła sprawa?

Spółka wystąpiła o interpretację indywidualną podając, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji szerokiej gamy kosmetyków, dezodorantów itp. Spółka nie produkuje kosmetyków pod własną marką, lecz na zlecenie największych producentów na świecie. W toku produkcji zużywa różne wyroby akcyzowe, których część nabywa wewnątrzwspólnotowo. Są wśród nich również wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej. Spółka nie przeznacza ich do celów napędowych lub opałowych. Wyroby te nie są również w żaden sposób spalane. Wyroby akcyzowe są wykorzystywane w procesie produkcji i stanowią składnik kosmetyków.

Spółka powzięła wątpliwość, czy będzie związana obowiązkiem określonym w art. 103 ust. 5a stawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne zostaną przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe?

Zobacz również: Ryczałtowiec w ewidencji wykazuje kwoty netto >>


Zdaniem spółki, nie będzie na niej ciążył obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia ww. wyrobów akcyzowych w terminach wynikających z art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, gdyż nabywane wyroby nie stanowią paliw silnikowych.

Termin zapłaty VAT z tytułu WNT paliw silnikowych - Procedura pozwala ustalić termin zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wymienionych w art. 103 ust. 5aa u.p.t.u. >

Fiskus: Spółka wykorzystuje wyroby energetyczne

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe. Jego zdaniem, wskazane we wniosku towary stanowią wyroby energetyczne przystosowane do napędu silników spalinowych, gdyż spełniają określone w odrębnych przepisach wymagania jakościowe określone dla paliw, dla których w ustawie o podatku akcyzowym została określona stawka akcyzy. Są zatem paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Sprawa trafiła do WSA w Łodzi. Sąd orzekł korzystnie dla spółki.  W wyroku z 19 października 2017 r. (sygn. akt I SA/Łd 716/17) WSA stwierdził, że skarga zasługiwała na uwzględnienie i uchylił interpretację indywidualną. Sąd podzielił stanowisko spółki, że nabywane przez nią wyroby akcyzowe są i będą wykorzystywane w procesie produkcji i stanowią składnik kosmetyków. Nie są więc przeznaczane do użycia, oferowane na sprzedaż czy używane do silników spalinowych.

Zobacz również: NSA rozstrzygnie o paliwach silnikowych >>

Czytaj też: Pogoński Mariusz, Pakiet paliwowy - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >

Sąd uznał, że nie można podzielić poglądu organu, że o zaliczeniu przedmiotowych wyrobów do paliw silnikowych decyduje wyłącznie przystosowanie tych wyrobów do użycia do napędu silników spalinowych, a więc potencjalna możliwość takiego ich wykorzystania, bez względu na to, do czego zostały przeznaczone, czy też jak wskazano w odpowiedzi na skargę, a wiec poza wydanym aktem, decydująca jest kwalifikacja towarów w momencie powstania obowiązku zapłaty podatku. WSA stwierdził, że dyrektor KIS dokonał błędnej wykładni i niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisów art. 103 ust. 5a ustawy o VAT w zw. z art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

WSA podzielił pogląd, że przez przeznaczenie rozumie się praktyczny cel, do którego coś jest przeznaczone, zakwalifikowane, któremu dana rzecz służy. Przeznaczenia nie należy rozumieć jako hipotetycznej, czy też potencjalnej możliwości wykorzystania danego wyrobu, ale jako zamiar wykorzystania wyrobów do określonych celów (nie samą możliwość ich wykorzystania do tych celów.

Bujalski Rafał: Pakiet paliwowy sprzeczny z dyrektywą VAT. Omówienie wyroku TS z dnia 9 września 2021 r., C-855/19 (Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy) >

Szef Krajowej Administracji Skarbowej złożył skargę kasacyjną od wyroku WSA.

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu 8 września 2021 r. rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej dyrektora KIS od wskazanego wyroku WSA wskazał na powstałą rozbieżność w orzecznictwie i stwierdził, że wyłoniło się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.

NSA postanowił przedstawić do rozpoznania składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyłaniające się na tle rozpoznawanej sprawy zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: czy w świetle art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym i załącznikiem nr 2 do tej ustawy, o uznaniu za paliwo silnikowe wyrobu energetycznego "przeznaczonego do użycia do napędu silników spalinowych" decyduje jego faktyczne przeznaczenie, czy wynikająca z właściwości wyrobu możliwość jego użycia do napędu silników spalinowych?

 


NSA postanowił jednak odmówić wydania uchwały. Postanowieniem z 31 stycznia br. przejął sprawę do rozpoznania w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt I FPS 3/21).

Na posiedzeniu niejawnym 28 marca br. NSA oddalił skargę kasacyjną organów skarbowych i utrzymał w mocy wyrok WSA w Łodzi. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku WSA w Łodzi uchylającego interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Uznał, że zaskarżony wyrok pomimo częściowo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu. Zdaniem NSA wykładnia pojęcia „paliwa silnikowe”, których wewnątrzwspólnotowe nabycie, przy zaistnieniu pozostałych warunków, objęte zostało obowiązkiem ustanowionym w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685) nie ma istotnego znaczenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  z dnia 9 września 2021 r. w sprawie C-855/19, który ocenił całą regulację zawartą w tym przepisie ustawy o podatku od towarów i usług jako naruszającą art. 69, 206 i 273 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

 

Eksperci: Wyrok korzystny dla podatników

- NSA w przedmiotowym wyroku wprost wskazuje, że polskie organy podatkowe nie mogą wymagać od podatników zapłaty podatku od towarów i usług w tzw. przyspieszonym terminie zgodnym z przepisami ustawy o VAT, jeśli termin i te przepisy zostały uznane przez TSUE za niezgodne z przepisami unijnymi - dyrektywą Rady 2006/112/WE – podkreśla Stefan Kowalski, radca prawny, partner w Kowalski & Wisła Attorneys.

 

POLECAMY

PROCEDURA Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów >

Ekspert zauważa, że NSA uznał, iż w tym wypadku nie jest istotne tłumaczenie pojęcia „paliwa silnikowe”.

- Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w niniejszej sprawie była błędna z uwagi na jej niezgodność z przepisami unijnymi, dlatego nie jest ważne rozumienie pojęcia paliw silnikowych – stwierdza Stefan Kowalski.

- Faktycznie problem przedstawiony do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów NSA się nieco zdezaktualizował, z uwagi na wyrok TSUE w sprawie C-855/19. W orzeczeniu tym Trybunał stwierdził, że nie można wymagać od nabywcy towarów w WNT zapłaty podatku, zanim podatek ten nie stanie się wymagalny – podkreśla dr hab. Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy, radca prawny, prof. UJD.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z 28 marca 2022 r., sygn. akt I FSK 206/18

Czytaj też: Lewandowski Mateusz, Patyk Jacek, Definicja pojęcia "paliwa silnikowe" i pojęcia "paliwa opałowe" na gruncie podatku VAT. Glosa do wyroku WSA z dnia 17 maja 2017 r., I SA/Sz 262/17 >