Od wielu miesięcy w 183 miejscowościach położonych w pobliżu granicy z Białorusią obowiązują ograniczenia, które utrudniają przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Część z nich może ubiegać się z tego tytułu o rekompensaty. Do 15 marca wpłynęło 559 wniosków w tej sprawie na kwotę w sumie ok. 18 mln zł. Większość firm otrzymała pieniądze, ale nie wszystkie. Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców trafiają skargi w tej sprawie. Niektórzy przedsiębiorcy nie otrzymują rekompensat z powodu wyczerpania limitu de minimis pomocy publicznej.

Czytaj: Jest rozporządzenie - ograniczenia na granicy z Białorusią do końca czerwca>>
Malinowski Michał: PCC: przekroczenie limitu pomocy de minimis pozbawia zwolnienia >

Rekompensaty w liczbach 

Do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wniesiono w sumie 144 wnioski o rekompensatę na łączną kwotę 4.873.052,77 zł. Więcej wniosków, bo 415 wniosków, złożyli podlascy  przedsiębiorcy. Przeważająca liczba wniosków pochodzi z okolic Białowieży.

- Podlaski Urząd Wojewódzki wydał łącznie 386 decyzji, w tym 360 decyzji przyznających rekompensaty na łączną kwotę 13.289.502,11 zł.  i 20 decyzji odmawiających przyznania rekompensaty ze względu m.in. na niespełnienie przesłanek podmiotowych z ustawy lub też z uwagi na prowadzenie działalności na terenie nieobjętym stanem wyjątkowym oraz 6 decyzji umarzających postępowanie ze względu na wycofanie wniosku przez wnioskodawcę - wyjaśnia Kamila Ausztol z Biura Wojewody Podlaskiego. 

W wypadku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego decyzji pozytywnych było 104  (w tym czterokrotnie jedną decyzją rozpoznano 2 wnioski).

Powody odmowy: brak dochodów, względy formalne

Powody odrzucenia wniosków przedsiębiorców były różne. - W  jednym przypadku przedsiębiorca prowadził działalność inną niż określona w art. 1 ustawy o rekompensacie, w dwóch przypadkach przedsiębiorca prowadził działalność na obszarze nieobjętym stanem wyjątkowym  a mianowicie w Janowie Podlaskim Osada  oraz w Okunince. W  dwóch kolejnych przypadkach przedsiębiorca (ten sam) nie spełnił administracyjnego obowiązku rejestracji działalności we właściwym organie (działalność agroturystyczna nie została zgłoszona u właściwego miejscowo wójta). Jedna decyzja była decyzją zmieniającą poprzednią decyzję wojewody (wnioskodawca wskazał błędny numer rachunku bankowego) - wylicza Agnieszka Strzępka z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Lubelski urząd  odmówił również przyznania rekompensaty przedsiębiorcy, który  osiągnął zerowy przychód z działalności gospodarczej objętej prawem do rekompensaty w okresie od czerwca do sierpnia 2021 r.  Dwa razy też pozostawiono wniosek bez rozpoznania w trybie art. 64 par. 2 kpa – wnioskodawcy nie uzupełnili braków formalnych wniosku.

Lewandowski Tomasz: Wnoszenie podań w ogólnym postępowaniu administracyjnym - braki formalne podania >

 

Problem z limitem środków 

I jeden i drugi urząd wojewódzki nie widzi jednak większych problemów z wypłatą środków. Tymczasem nie jest do końca idealnie.  - Docierają do mnie sygnały, że przedsiębiorcy nie otrzymują rekompensat z powodu wyczerpania limitu de minimis pomocy publicznej - mówi Adam Abramowicz, rzecznik MiŚP. 

Według niego trzeba koniecznie notyfikować w Brukseli podniesienie tego limitu. Problem dotyczy części przedsiębiorców, m.in. z branży hotelarskiej, którzy dotychczas już osiągnęli limit pomocy publicznej, a tym samym pozbawieni zostali możliwości uzyskiwania dalszych rekompensat.

 

 

- Zapisy ustawy z 9 grudnia dają możliwość powierzenia PFR-owi realizację rządowego programu udzielenia przedsiębiorcom wsparcia finansowego oraz zawarcie przez PFR z wojewodami stosownych porozumień, jednakże dotychczas te przepisy nie zostały wprowadzone w życie. Duża część firm prowadzących działalność jest zablokowana i nie ma z czego pokrywać kosztów stałych, wobec czego Ministerstwo Finansów powinno pilnie doprowadzić do tego, aby te rekompensaty realnie wpływały - alarmuje rzecznik. 

Pieniądze nie dla wszystkich 

Z rekompensat mogą skorzystać tylko te firmy, o których mówią przepisy, a konkretnie Ustawa z 29 września o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (dalej jako: specustawa) . Przyznaje ona prawo do rekompensaty  firmom prowadzącym działalność turystyczną oraz  gastronomiczną na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.

Lista tych podmiotów została rozszerzona pod koniec 2021 r. dzięki interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Znalazły się na niej również:  inne podmioty, które wykonują działalność gospodarczą na obszarze objętym zakazem przebywania  (wcześniej stanem wyjątkowym), gdy okoliczności, a zwłaszcza poziom strat, utracone korzyści lub ciężkie położenie materialne.

Specustawa przewiduje natomiast rekompensatę w wysokości 65 proc.  średniego miesięcznego przychodu w okresie obejmującym 3 wybrane miesiące z 6 miesięcy poprzedzających wprowadzenie tego zakazuTym samym według specustawy w ogóle nie trzeba udowadniać poniesienia szkody i jej wysokości. Co więcej, rekompensatę liczy się od przychodu, a nie dochodu. Taki sposób wyliczania jest szczególnie korzystny dla podmiotów, które mają duże obroty, a jednocześnie duże koszty prowadzonej działalność.