Skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego złożyła E. J. Z akt sądowych, administracyjnych oraz twierdzeń stron, wynika, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zażalenie skarżącej na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 29 maja 2019 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania otrzymał 1 lipca 2019 r.

Ponaglenie skarżącej

Po otrzymaniu zażalenia kilkakrotnie zwracał się do organu pierwszej instancji o przesłanie kompletnych akt i jednocześnie sześcioma pismami informował strony postępowania o przyczynach zwłoki, wskazując nowe terminy załatwienia sprawy. Pismem z 13 lutego 2020 r. skarżąca wniosła ponaglenie.

Czytaj: Przewlekłość postępowania nadal bolączką polskich sądów, covid nie pomoże>>
Czytaj też: Skarga na bezczynność organu administracji (przewlekłość postępowania) wniesiona po załatwieniu sprawy przez organ >

Organ odwoławczy w lutym 2020 r. stwierdził m.in., że nie był bezczynny oraz że nie prowadził przewlekłe postępowania. Postanowieniem z 27 lutego 2020 r., doręczonym pełnomocnikowi skarżącej 17 marca 2020 r., organ odwoławczy uchylił postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 29 maja 2019 r. przyjmując, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania.

 

 

Wniesienie skargi

Skarżąca swoją skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosła 1 kwietnia 2020 r. W skardze żądała stwierdzenia, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, przyznania od organu administracji na jej rzecz sumy pieniężnej w wysokości 20 tys. zł oraz zasądzenia zwrotu kosztów postępowania. Organ administracji w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, twierdząc, że nie prowadził postępowania przewlekle.

Czytaj: Sposoby rozstrzygania skarg na przewlekłość postępowania administracyjnego w sytuacji wydania aktu bądź dokonania czynności po wniesieniu skargi >

WSA: Bez rażącego naruszenia prawa

Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził,, że skarga została poprzedzona ponagleniem skierowanym do właściwego organu. Następnie Sąd orzekł, że organ prowadził objęte skargą postępowanie przewlekle, jednak opieszałość ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Z tym wyrokiem nie zgodziła się skarżąca i wniosła kasację. W skardze kasacyjnej zarzuciła naruszenie przepisu art. 149 par. 1 pkt 3 p.p.s.a., który był podstawą zawartego w zaskarżonym wyroku stwierdzenia, że wskazany organ dopuścił się przewlekłości w rozpoznaniu zażalenia.

PROCEDURA: Uwzględnienie skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania >

Ocena zasadności tego zarzutu wymaga więc rozważenia, czy przeszkodą do rozpoznania i uwzględnienia skargi była okoliczność, że została ona złożona po dacie w jakiej organ administracji publicznej wydał kończące postępowanie postanowienie. W związku z twierdzeniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, że w przedmiotowej sprawie powinna mieć odpowiednie zastosowanie uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2020 r. II OPS 5/19 należałoby się wypowiedzieć, jakie konsekwencje wynikają z faktu złożenia skargi na przewlekłość po zakończeniu postępowania.

NSA przedstawił to zagadnienie rozszerzonemu składowi NSA.

Sygn. akt II OPS 1/21, uchwała siedmiorga sędziów NSA z 7 marca 2022 r.