Naczelny Sąd Administracyjny postanowił przyjąć do rozpoznania w siedmioosobowym składzie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w kwestii kryterium uznania za paliwo wyrobu energetycznego.

Spółka we wniosku o wydanie interpretacji podała, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji szerokiej gamy kosmetyków, dezodorantów, odświeżaczy powietrza itp. Spółka nie produkuje kosmetyków pod własną marką, lecz na zlecenie największych producentów kosmetyków i artykułów chemii gospodarczej na świecie. Spółka zużywa różne wyroby akcyzowe, których część nabywa wewnątrzwspólnotowo. Wśród wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo są również wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej. Spółka nie przeznacza ich do celów napędowych lub opałowych. Wyroby te nie są również w żaden sposób spalane. Wyroby akcyzowe są wykorzystywane w procesie produkcji i stanowią składnik kosmetyków.

Spółka zadała organom pytanie: czy mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, będzie związana obowiązkiem określonym w art. 103 ust. 5a stawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z ustawą Prawo energetyczne zostaną przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe?

Zdaniem spółki, nie będzie na niej ciążył obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia ww. wyrobów akcyzowych w terminach wynikających z art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, gdyż nabywane wyroby nie stanowią paliw silnikowych, o których mowa w cyt. regulacji prawnej.

PROCEDURA: Termin zapłaty VAT z tytułu WNT paliw silnikowych >

 

Wyroby energetyczne a opodatkowanie akcyzą i VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko Spółki jest nieprawidłowe. Zdaniem organu, wskazane we wniosku towary stanowią wyroby energetyczne przystosowane do napędu silników spalinowych, gdyż spełniają określone w odrębnych przepisach wymagania jakościowe określone dla paliw, dla których w ustawie o podatku akcyzowym została określona stawka akcyzy. A zatem ww. towary stanowią paliwa silnikowe w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Zobacz również: Niższy VAT na energię elektryczną nie dla najemców >>

 

WSA w Łodzi po stronie spółki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 19 października 2017 r. (sygn. akt I SA/Łd 716/17) stwierdził, że skarga zasługiwała na uwzględnienie i uchylił interpretację indywidualną. Sąd podzielił stanowisko spółki, że nabywane przez nią wyroby akcyzowe są i będą wykorzystywane w procesie produkcji i stanowią składnik kosmetyków. Nie są więc przeznaczane do użycia, oferowane na sprzedaż czy używane do silników spalinowych.

Sąd uznał, że nie można podzielić poglądu organu, że o zaliczeniu przedmiotowych wyrobów do paliw silnikowych decyduje wyłącznie przystosowanie tych wyrobów do użycia do napędu silników spalinowych, a więc potencjalna możliwość takiego ich wykorzystania, bez względu na to, do czego zostały przeznaczone, czy też jak wskazano w odpowiedzi na skargę, a wiec poza wydanym aktem, decydująca jest kwalifikacja towarów w momencie powstania obowiązku zapłaty podatku. WSA stwierdził, że dyrektor KIS dokonał błędnej wykładni i niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisów art. 103 ust. 5a ustawy o VAT w zw. z art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

 

 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej złożył skargę kasacyjną od wyroku WSA.

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 września 2021 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej dyrektora KIS od wskazanego wyroku WSA wskazał na powstałą rozbieżność w orzecznictwie zarówno Wojewódzkich Sądów Administracyjnych jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego i stwierdził, że wyłoniło się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.

 


NSA postanowił przedstawić do rozpoznania składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyłaniające się na tle rozpoznawanej sprawy zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: czy w świetle art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym i załącznikiem nr 2 do tej ustawy, o uznaniu za paliwo silnikowe wyrobu energetycznego "przeznaczonego do użycia do napędu silników spalinowych" decyduje jego faktyczne przeznaczenie, czy wynikająca z właściwości wyrobu możliwość jego użycia do napędu silników spalinowych?

Postanowieniem z 31 stycznia br. przejęto sprawę do rozpoznania w składzie siedmiu sędziów NSA.

Postanowienie składu 7 sędziów NSA z 31 stycznia 2022 r., sygn. akt I FPS 3/21