Jako przykład wskazać można sytuację, w której podatnik złożył VAT-R informując urząd skarbowy, że ze względu na przekroczenie obrotów musi stać się podatkiem podatku VAT.  Powstaje pytanie co zrobić, gdy podatnik faktycznie wartości przychodów, które obligowałyby dokonać rejestracji w podatku VAT nie przekroczył, a nie jest zainteresowany opodatkowaniem swojej działalności podatkiem VAT.

 

Złożenie błędnego zgłoszenia VAT-R

Zacząć trzeba od tego, że w takim przypadku złożenie błędnego zgłoszenia VAT-R nie spowodowało że podatnik stał się czynnym podatnikiem VAT. Poprawę błędnego zgłoszenia VAT-R jest możliwa przez złożenie kolejnego zgłoszenia VAT-R z prawidłową treścią.

Przepisy o VAT przewidują tzw. zwolnienie podmiotowe. Zwolnienie to obejmuje podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), jak również podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200 000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Przekroczenie wskazanych limitów skutkuje utratą prawa do zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 5 i 10 ustawy o VAT.).

 

Skoro jednak podatnik w istocie nie przekroczył limitu zwolnienia podmiotowego, nie utracił prawa do tego zwolnienia i nadal jest podatnikiem zwolnionym podmiotowo (przy zachowaniu reszty warunków ustawowych do korzystania ze zwolnienia). Z przepisów nie wynika, aby błędne poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego o utracie prawa do zwolnienia podmiotowego skutkowało rzeczywistą utratą prawa do tego zwolnienia.

 

Aktualizacja zgłoszenia VAT-R

W konsekwencji podatnik winien złożyć aktualizację zgłoszenie VAT-R z poprawnymi danymi, tj. ze wskazaniem daty, od której podatnik korzysta ze zwolnienia podmiotowego (bez uwzględniania błędnej daty utraty prawa do tego zwolnienia). Na pewno wskazane jest, aby do takiego kolejnego zgłoszenia VAT-R dołączone zostało pismo wyjaśniające przyczynę takiej treści tego zgłoszenia.

Zauważyć trzeba, że dokonując błędnego zgłoszenia VAT-R podatnik faktycznie nie stał się w istocie czynnym podatnikiem VAT (nawet jeżeli na podstawie błędnego zgłoszenia VAT-R został jako czynny podatnik VAT zarejestrowany), jak również nie uzyskał prawa do odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów. Mimo bowiem błędnego poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o utracie prawa do zwolnienia podmiotowego, podatnik w istocie nadal był podatnikiem zwolnionym podmiotowo, a w konsekwencji zakupy przez niego dokonywane nie mogły być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (co jest warunkiem zaistnienia prawa do odliczenia).

 


W wydawanych interpretacjach organ podatkowy daje możliwość złożenia „korekty” VAT-R, która wskazuje na faktyczną wolę podatnika. Przykładowo w interpretacji indywidualnej  z 10 marca 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.955.2020.1.WN organ dał możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT, pomimo pierwotnie złożonego błędnie formularza VAT-R (podatnik pomimo spełnienia wszystkich warunków do zwolnienia z VAT omyłkowo nie wybrał tej opcji).

Zobacz również: Usługi ciągłe w VAT rozlicza się według szczególnych zasad >>