Wyznaczając moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług należy odwołać się do regulacji art. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - dalej ustawa o VAT. Zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku świadczenia usług stałej obsługi prawnej zastosowanie ma szczególna metoda definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego.

 

Stała obsługa prawna i biurowa a rozliczenie VAT

Jak bowiem stanowi przepis art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług m.in. stałej obsługi prawnej i biurowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Jednocześnie, faktury dokumentujące świadczenie wspomnianych usług mogą być wystawione nie wcześniej niż 60. dnia przed wykonaniem usługi, a jeśli zawierają informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą – wówczas ustawa nie wprowadza żadnych ograniczeń co terminu ich wystawienia przed wykonaniem usług.

 


Faktura za usługi prawne a VAT

Przepisy ustawy o VAT jednocześnie wskazują, że jeśli w przypadku świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj., w przypadku świadczenia usług stałej obsługi prawnej, upływu terminu płatności. Ze względu jednak na przyjętą w obrocie gospodarczym praktykę liczenia terminów płatności od wystawienia albo otrzymania faktury, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej przeważnie powstaje w dacie wystawienia faktury. Jednocześnie, otrzymanie zaliczki z tytułu świadczenia omawianych usług nie rodzi po stronie otrzymującego ją podatnika obowiązku podatkowego (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Zobacz również: Nowe korzyści w VAT pełne luk i wątpliwości >>

Należy również dodać, że w przypadku importu usług stałej obsługi prawnej i biurowej obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, według których istotne znaczenie ma moment wykonania usługi, upływ okresu rozliczeniowego albo też otrzymanie zaliczki.