Polski Ład zróżnicował obciążenia podatkowe informatyków, w zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybiorą. Różnorodność możliwości opodatkowania jest bogata, ale wydaje się, że najatrakcyjniejszą formą jest ryczałt ewidencjonowany. Przewiduje on 12-proc. stawkę dla usług programowania. Pojawiły się już interpretacje organów skarbowych na gruncie nowych przepisów. Okazuje się, że w niektórych przypadkach możliwa jest stawka 8,5-proc. dla informatyków, ale bez usług programowania.

Sprawdź też: 0111-KDIB1-3.4011.200.2021.2.ŁM, IP Box - przesłanki 5% stawki PIT – usługi IT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej >

Stawki ryczałtu dla informatyków

Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług IT w 2022 r., chciałby skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego. Powziął jednak wątpliwość co do stawki.  Złożył wniosek o interpretację, wskazując, że wykonywana przez niego działalność nie będzie polegała na programowaniu, lecz na projektowaniu oraz nadzorowaniu procesu tworzenia i wdrażania programów. Jego klienci zamawiają koncepcję oprogramowania, a on doradza w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań, sam jednak nie uczestniczy w programowaniu. Podkreślił, że głównym przedmiotem jego  działalności jest projektowanie architektury rozwiązań w technologii sieci komputerowych.  Usługi te sklasyfikowane są pod kodem 62.01.12.0 PKWiU 2015 r. - usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (nie mieszą się w  definicji usług związanych z oprogramowaniem).

Zapytał, czy może stosować stawkę 8,5 proc. Jego zdaniem ma takie prawo.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał to stanowisko za nieprawidłowe, ale tylko z uwagi na złą podstawę prawną (interpretacja z 17 stycznia br. nr 0114-KDIP3-2.4011.1031.2021.1.JK2).

Zobacz również:
Informatycy, by skorzystać z Polskiego Ładu, będą musieli zmienić pracę >>
Ryczałt ma być korzystny, ale trudno z niego skorzystać >>
Ryczałt interesujący, ale przedsiębiorcom trudno znaleźć właściwą stawkę >>

 

Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem usług informatycznych

Podkreślił, że w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne normuje, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 12 proc. przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;
  • 8,5 proc. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

 

Klasyfikacja usługi w rękach podatnika

Dyrektor KIS podkreślił, że konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU, a klasyfikacji tej dokonuje sam podatnik.

Organ podatkowy stwierdził, że przychody uzyskiwane przez podatnika ze świadczenia w ramach działalności usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 mogą być od 1 stycznia 2022 r. opodatkowane 8,5-proc. stawką ryczałtu, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Czytaj: Ewidencje oraz dokumentacja w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych >

Dyrektor KIS wskazał, że zastosowanie stawki 8,5 proc. będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli podatnik nie uzyska przychodów ze świadczenia innych usług (w szczególności usług związanych z oprogramowaniem) wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy, do których to usług przypisana jest wyższa stawka ryczałtu.

Organ wyjaśnił, że pomimo możliwości skorzystania przez podatnika od 1 stycznia 2022 r. ze stawki 8,5 proc., powołał się on we wniosku na nieaktualny przepis (obowiązujący do 31 grudnia 2021 r.). Artykuł w nowym brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. widnieje jako art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Stąd też organ interpretacyjny nie mógł uznać stanowiska podatnika  jako prawidłowe.

 


Eksperci: Ustawodawca nie uwzględnił złożoności tworzenia oprogramowania

 - Ustawodawca prawdopodobnie chcąc zawęzić zakres stosowania atrakcyjnej stawki 12 proc. zryczałtowanego podatku od przychodów (art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) do informatyków w znaczeniu osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych (dokładne odwoływanie się przez ustawodawcę do norm PKWiU), nie uwzględnił jednak złożoności tworzenia oprogramowania, w tym zarządzania projektami oraz zadań i zakresu osób wspomagających programistów – podkreśla Stefan Kowalski, radca prawny,  partner w Kowalski & Wisła Attorneys.

Wskazuje on na fakt, że opis stanu faktycznego wskazuje na project managera, product ownera, ewentualnie scrum mastera. Zwraca też uwagę na fakt, że project manager w zespole może płacić inny podatek niż członkowie zespołu - programiści.

- Można wyobrazić sobie sytuację, gdzie w zespole sześcioosobowym project manager zapłaci zryczałtowany podatek w wysokości 8,5 proc., programista 1 zapłaci podatek dochodowy w wysokości 5 proc. ( tzw. ulga IP Box) prowadząc własną działalność gospodarczą, programista 2 zapłaci zryczałtowany podatek w wysokości 12 proc. przychodu prowadząc własną działalność gospodarczą, programista 3 zapłaci 19 proc. podatek dochodowy tzw. linowy prowadząc działalność gospodarczą, programista 4 zapłaci podatek dochodowy na zasadach ogólnych ( tj. 17 lub 32 proc.) prowadząc działalność gospodarczą,  programista 5 zapłaci podatek dochodowy na zasadach ogólnych (tj. 17 lub 32 proc.) na podstawie umowy o pracę – ocenia Stefan Kowalski. Podkreśla też, że wszystkie te osoby zapłacą także inną składkę zdrowotną.

- Przyjmując, że każda z wyżej wymienionych osób zarobi ok. 150.000 zł rocznie, to zapłaci inny podatek i składkę zdrowotną, a najwyższe obciążenia mogą objąć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Można też przyjąć, że kolejni programiści swoje usługi będą świadczyć w formie spółki z o.o. lub spółki komandytowo-akcyjnej i liczba kombinacji rośnie o możliwości dotyczące zróżnicowanego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – wskazuje mecenas Stefan Kowalski.

Z kolei inny ekspert zwraca uwagę na ciekawy aspekt, a mianowicie potwierdzenia merytorycznego stanowiska podatnika przez organ podatkowy a jednoczesne stwierdzenie, że jego stanowisko jest nieprawidłowe.

 

Prawidłowe i jednocześnie nieprawidłowe stanowisko podatnika

- Dyrektor KIS stoi na stanowisku, że zarówno przed 1 stycznia 2022 r., jak i w chwili obecnej usługi sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0. są opodatkowane 8,5-proc. stawką ryczałtu – podkreśla Paulina Biskup, radca prawny w JKP. Legal Kancelaria Radca Prawny Paulina Biskup.

Ekspertka wskazuje, że pomimo, iż formalnie stanowisko wnioskodawcy zostało uznane za nieprawidłowe, to analiza treści decyzji dyrektora KIS wskazuje, że organ podatkowy przychylił się do przedstawionej przez wnioskodawcę interpretacji przepisów oraz wskazanej przez niego stawki ryczałtu.

- Organ podatkowy negatywnie ocenił wniosek wnioskodawcy, tylko i wyłącznie dlatego, że w treści wniosku w części wskazał on nieprawidłową podstawę prawną. Taką praktykę dyrektora KIS należy ocenić negatywnie, ponieważ za niedopuszczalne należy uznać sytuacje, w których uznaje on stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe w całości, a następnie w uzasadnieniu interpretacji potwierdza, że w zasadzie stanowisko w przedmiocie pytania, czyli wykładni przepisów ustawy podatkowej jest prawidłowe – ocenia Paulina Biskup.

Ekspertka dodaje, że taka praktyka organów podatkowych została negatywnie oceniona w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyrok SA w Gdańsku z 3 listopada 2010, sygn. akt I SA/GD 825/10).