Projektowana ustawa ma zastąpić przepisy wprowadzone rozporządzeniem ministra finansów z 7 stycznia br., które przedłużyło niektórym płatnikom terminy poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy, począwszy od zaliczek za styczeń br. Zgodnie z nim, wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

Kalkulator wynagrodzeń - porównanie 2021/2022 r. (Polski Ład) >

Szybka zmiana po falstarcie Polskiego Ładu

Rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją numer 28. Obowiązuje od soboty 8 stycznia - z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zostało ono wydane na podstawie art. 50 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim minister  finansów może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego z wyjątkiem kilku terminów określonych. Rozporządzenie przedłuża terminy obliczania zaliczki na podatek (art. 31 ustawy o PIT), przekazania zaliczki (art. 38 ust. 1), poboru zaliczki (art. 41 ust. 1) i odprowadzenia zaliczki (art. 42 ust. 1) od przychodów ze stosunku pracy, ale także rent i emerytur m.in. z ZUS i KRUS (art. 34) w części stanowiącej nadwyżkę zaliczki w roku 2022 nad zaliczkę w roku 2021.

 


Wiceminister finansów Jan Sarnowski zapewniał, że wynagrodzenia wypłacane pracownikom na rękę netto nie będą niższe niż w ubiegłym roku tak długo, jak te osoby zarabiają do 12800 zł brutto.  - Jeśli zdarzy się, że pracownik otrzyma w styczniu niższą pensję niż miesiąc wcześniej, to wtedy niezwłocznie taka osoba dostanie wyrównanie kolejnym przelewem.  Pracodawcy są zobowiązani do tego, aby ich działy księgowości dokonały takiej właśnie korekty w trybie pilnym - podkreślił.

PORADNIK: Zaliczka na podatek obliczona zgodnie z przepisami rozporządzenia z 7.01.2022 r. >

Rozporządzeniem nie można zmienić zasad poboru zaliczki i obowiązku jej wpłaty

- Rozporządzenie przekracza delegację ustawową, a tym samym nie może inaczej określać zasad poboru i odprowadzenia zaliczki przez płatnika - tłumaczył prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, partner w Mariański Group. - Nie można w drodze rozporządzenia zmienić zasad poboru zaliczki i obowiązku jej wpłaty. Można było zmienić, co najwyżej termin, czyli np. zamiast 20 następnego miesiąca na inny miesiąc. Nie można jednak nakazać płatnikowi, aby nie wykonał obowiązku ustawowego. To jest zwykłe podżeganie do popełnienia przestępstwa - podkreślił.

Czytaj: Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel >>

Ok, zmienimy ustawę

Widać, że resort finansów posłuchał opinii ekspertów i postanowił dokonać tej zmiany w formie ustawy. Zamieszczony na stronie RCL projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje tę samą kwestię wprowadzoną wcześniej rozporządzeniem. Jak podkreślono w uzasadnieniu, w efekcie płatnik będzie kontynuował, w oparciu o przepisy ustawy PIT, stosowanie mechanizmu przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek określonego w rozporządzeniu. - Zakłada się, że zasadą kontynuacji zostaną objęte miesiące od lutego do grudnia 2022 r., a więc po wejściu w życie tej nowelizacji rozporządzenie będzie wciąż stanowiło podstawę niepobrania części zaliczki w styczniu - napisano.

 

Zwrot utraconych środków na fundusz rehabilitacji niepełnosprawnych

Projektowana zmiana ma również zrekompensować pracodawcom zobowiązanym do tworzenia i prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) lub zakładowego funduszu aktywności (ZFA) utracone środki przeznaczone na ten cel po wejściu podatkowego Polskiego Ładu. Dysponenci ZFRON lub ZFA będą uprawnieni do otrzymania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wysokości określonej jako iloczyn stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem oraz 4 proc. najniższego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji. Pracodawca będzie składał do PFRON wniosek o wypłatę. W tym roku PFRON będzie finansował wsparcie z własnych środków, natomiast od 2023 r. będzie mógł otrzymać dotację z budżetu państwa w wysokości nie wyższej niż 150 mln zł