Sprawa dotyczyła sporu o zgodność z unijnym prawem francuskich przepisów i praktyki administracyjnej, ograniczających możliwość przywożenia z innych państw Unii wyrobów tytoniowych objętych podatkiem akcyzowym. Zgodnie z dyrektywą 92/12/EWG osoby przywożące takie towary na własny użytek, bez względu na ich ilość, nie muszą płacić akcyzy. Według zaś francuskich przepisów konkretna osoba może przywieźć z innego kraju Unii maksimum 2 kg tytoniu i dziesięć kartonów papierosów. Przekroczenie tych norm powoduje automatyczne naliczenie podatku.

Komisja Europejska uznała, że przepisy te są sprzeczne z dyrektywą 91/12/EWG, i skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE (zwanego potocznie Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości).

W wyroku z 14 marca 2013 r. (sygn. C-216/11) Trybunał orzekł, że francuskie przepisy są sprzeczne z unijnym prawem. Przypomniał, że celem dyrektywy 92/12/EWG jest ustanowienie określonych zasad dotyczących przechowywania, przepływu i kontroli wyrobów tytoniowych objętych akcyzą i zagwarantowanie, że obowiązek zapłaty tego podatku będzie taki sam we wszystkich państwach Unii.

Dyrektywa rozróżnia przy tym wyroby przechowywane do celów handlowych i prywatnych. Jest to o tyle istotne - zauważył ETS - że od wyrobów tytoniowych przechowywanych do celów prywatnych podatek akcyzowy należny jest w państwie, w którym zostały one nabyte, podatek zaś od wyrobów przechowywanych do celów handlowych powinien być zapłacony w państwie, w którym są przechowywane. Dyrektywa ujednolica jednak czynniki, które państwa Unii powinny brać pod uwagę przy ustalaniu celu, dla którego wyroby te zostały nabyte - wyjaśnił Trybunał. W efekcie muszą uwzględniać m.in. to, czy ich nabywca prowadzi działalność handlową, gdzie umieszcza towary, jakie są ich rodzaje, ilość i sposób transportu.

ETS przyznał, że aby określić cel nabycia wyrobów tytoniowych państwa mogą określić dopuszczalną ich ilość, którą osoba prywatna może posiadać bez narażenia się na posądzenie o przechowywanie ich do celów handlowych. Nie może to być jednak jedyne kryterium oceny - podkreślił. Dyrektywa nie zezwala bowiem, by państwa ustalały cel przechowywania wyrobów tytoniowych wyłącznie na podstawie ogólnego progu ilościowego.

Określając dopuszczalną ilość wyrobów tytoniowych, które konkretna osoba może przechowywać, trzeba ustalić minimalne progi dla każdego z tych wyrobów osobno - zauważył ETS. Francuskie przepisy określają zaś jedynie ogólną dopuszczalną ich ilość. Ustalone w nich kryteria służące ocenie, czy przywożone z innego państwa Unii przez osoby prywatne wyroby tytoniowe są przeznaczone do celów handlowych, są wyłącznie ilościowe, a stosowanie jedynie takich kryteriów jest sprzeczne z unijnym prawem - podsumował Trybunał.