Minimalna stawka wynagrodzenia w 2019 r. wyniesie 2250 zł i będzie wyższa o 150 zł od obowiązującej aktualnie.

 

Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski

Sprawdź  
POLECAMY

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Popełnianie przestępstw i wykroczeń skarbowych jest karane. Kwalifikacja czynu zależy od wartości popełnionego czynu.

Zobacz również:
Exit tax już od stycznia 2019 roku >>

Prof. Etel: Nowa ordynacja to kompromis między fiskusem a podatnikami >>

Kodeks karny skarbowy określa, że przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Wykroczeniem skarbowym jest natomiast czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wartość graniczna pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem wyniesie zatem w 2019 r. 11 250 tys. zł.

 

 

 

Kary za wykroczenia skarbowe

Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny. Określa się ją kwotowo. Kara grzywny – co do zasady - może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wyrokiem nakazowym można natomiast wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co ważne, wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

Zobacz również:
Wszczęcie i prowadzenie śledztwa w sprawach o przestępstwa skarbowe >>

Postępowanie w sprawach o wykroczenia skarbowe >>
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w zakresie podatku od towarów i usług - charakterystyka >>
Zasady i dyrektywy wymiaru kar oraz środków karnych za przestępstwa (wykroczenia) skarbowe >>

W 2019 r. kara grzywny wyniesie zatem od 225 zł do 45 tys. zł. Mandat karny nie będzie mógł być natomiast wyższy niż 4,5 tys. zł. Maksymalna kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym wyniesie 22 500 zł.

Kary za przestępstwa skarbowe

Karami za przestępstwa skarbowe są:

  • kara grzywny w stawkach dziennych,
  • kara ograniczenia wolności oraz
  • kara pozbawienia wolności.

Z przepisów Kodeksu karnego skarbowego wynika, że wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w wysokości nieprzekraczającej 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Także w tym przypadku, ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Co istotne, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

W 2019 r. stawka dzienna wyniesie od 75 do 30 tys. zł. Kara grzywny nie będzie mogła być niższa niż 750 zł. Maksymalna wysokość kary grzywny wyniesie 21,6 mln zł. Wyrokiem nakazowym będzie można wymierzyć karę do 6 mln zł.