Z wnioskiem o interpretacje wystąpiła stomatolog, która ma orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na słuch w stopniu lekkim. Prowadzi własną działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, pracując w swoim gabinecie dentystycznym. W jej pracy konieczne są aparaty słuchowe, które umożliwiają jej wykonywanie oraz efektywny kontakt z pacjentami i współpracownikami. To przekłada się z kolei na możliwość uzyskania przychodu z jej działalności. Praca w gabinecie stomatologicznym generuje dużo hałasów na określonych częstotliwościach (kątnice i turbiny stomatologiczne, skalery, ssaki i ślinociągi, itd.), co powoduje pogłębianie się ubytku słuchu. Bez aparatów słuchowych utrudnione jest też w tym przypadku leczenie kanałowe (bez aparatów dentystka nie słyszy cichych sygnałów dźwiękowych wydawanych przez sprzęt dentystyczny).

W opinii lekarki zakup i utrzymanie aparatów słuchowych mogłaby ona zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w swojej działalności gospodarczej. Nie może odliczyć zakupu sprzętu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, bo nie są one konieczne w jej życiu codziennym. Konieczne są natomiast w pracy. Ulga rehabilitacyjna dotyczy odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem czynności życiowych. W omawianym przypadku te możliwe są bez aparatów słuchowych.

Dentysta zaliczy aparat słuchowy do kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor KIS w interpretacji z 14 marca 2024 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.23.2024.2.KD, przychylił się do sugestii lekarki i uznał, że wydatki na zakup aparatów słuchowych oraz koszty ich utrzymania, takie jak: baterie, części zamienne, serwis, czyszczenie mają związek przyczynowo−skutkowy z prowadzoną działalnością gospodarczą i mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Podstawą jest art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- Zakup aparatów słuchowych jest po pierwsze związany z prowadzoną przez panią działalnością gospodarczą, bowiem zastosowanie zaawansowanych i innowacyjnych aparatów słuchowych przekłada się na lepszą jakość świadczonych usług oraz zabezpieczenie przychodów w pani działalności gospodarczej. Ponadto umożliwiają one efektywną komunikację z pacjentami, a także z ich opiekunami prawnymi, innymi lekarzami specjalistami oraz personelem pomocniczym, co przekłada się na możliwość udzielenia usług stomatologicznych i uzyskania przychodu w działalności gospodarczej – stwierdził dyrektor KIS.

Lekarka wystąpiła też o dofinansowanie do zakupu aparatów do NFZ. Kwota, którą uzyska z NFZ nie będzie mogła być wliczona do kosztów uzyskania przychodów. Podobny mechanizm jest w uldze rehabilitacyjnej – można w jej ramach odliczyć wydatki, które nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Ulga rehabilitacyjna  w 2024 roku

Jeśli zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych pokrył w całości koszt wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, nie odliczymy tego w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jeśli pokryje część kosztu takiego wyjazdu, odliczeniu podlega różnica między naszym wydatkiem a kwotą dofinansowania. - Koszt turnusu rehabilitacyjnego to 1700 zł, z tego 500 zł pokrywa zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Odliczamy wtedy tylko 1200 zł – podaje przykład Aleksandra Grygierczyk, rzecznik prasowy KIS.

W rozliczeniu za 2023 r. kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniająca jej opiekuna do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej wynosi 19 061,28 zł (dwunastokrotność renty socjalnej - 1 588,44 zł); w 2022 r. kwota ta wynosiła 16 061,28 zł (12 x 1 338,44 zł). - Do limitu tego, podobnie jak w latach ubiegłych, nie wlicza się niektórych kategorii dochodów – przypomina Aleksandra Grygierczyk. Są to: zasiłek pielęgnacyjny, alimenty na rzecz dzieci, dodatkowe roczne świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, świadczenie uzupełniające, dodatek węglowy i dodatek elektryczny. 

Szersza grupa krewnych osób z niepełnosprawnością skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej

W tym roku z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać szersza grupa podatników mających na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością.

- Obecnie, począwszy od 2023 r., mogą to być podatnicy, na których utrzymaniu w roku podatkowym pozostawały lub pozostają osoby z niepełnosprawnością będące w stosunku do podatnika lub jego małżonka osobą zaliczoną do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. tj. małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, zięciem, synową, rodzeństwem, ojczymem, macochą, teściami lub dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub jego małżonka – mówi Aleksandra Grygierczyk. Przypomina, że nowelizacja weszła w życie 1 lipca 2023 r., ale zmieniony przepis ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

Mariusz Makowski, doradca podatkowy, zwraca uwagę, że w tym roku z ulgi prorodzinnej skorzystają też wszyscy rodzice wychowujący jedno dziecko z niepełnosprawnością, niezależnie od ich dochodów.

Ograniczenie kwotowe nie będzie miało zastosowania dla rodziców dziecka niepełnosprawnego. Tym samym rodzice, którzy wychowują jedno dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości, nawet jeśli ich dochody przekraczają 112 tys. zł (lub 56 tys. zł) rocznie – mówi Mariusz Makowski.

Czytaj również: W 2024 r. więcej ulg dla rodzin osób z niepełnosprawnością >>

 


Katalog wydatków, które można odliczyć w uldze rehabilitacyjnej

W katalogu wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej m.in. są:

 • nie tylko wydatki na zakup i naprawę, ale także na najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Wydatki nie są limitowane kwotowo;
 • wydatki za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
 • wydatki za pobyt opiekuna osoby z niepełnosprawnością zaliczonej do I grupy niepełnosprawności lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. Ta zmiana obowiązywała już w rozliczeniu za rok 2021. Przedtem odliczeniu podlegały jedynie wydatki poniesione za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i w tych zakładach jedynie osób z niepełnosprawnością. Wydatki nie są limitowane kwotowo;
 • wydatki za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne. Wydatki nie są limitowane kwotowo. Trzeba tylko pamiętać, że wydatki na cele rehabilitacyjne musimy ponieść ze środków własnych. Ich sfinansowanie przez osoby trzecie sprawi utratę prawa do odliczenia ulgi. Wydatki limitowane, które w całości sfinansował np. zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowy fundusz aktywności, PFRON, NFZ, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub w całości zwrócono je podatnikowi w jakiejkolwiek formie nie podlegają odliczeniu;​
 • wydatki na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • wydatki na przewóz osób z niepełnosprawnością i dzieci niepełnosprawnych do lat 16, bez względu na cel, któremu miał służyć przewóz osoby niepełnosprawnej (wcześniej ulgą objęte były wyłącznie wydatki związane z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, ta zmiana obowiązywała już za rok 2021);
 • przewóz odpłatną karetką: osoby z niepełnosprawnością karetką transportu sanitarnego lub osoby z niepełnosprawnością, zaliczonej do I lub II grupy niepełnosprawności, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. - również innymi środkami transportu, niż karetką transportu sanitarnego. Wydatki nielimitowane kwotowo;
 • wydatki na leki, o których mowa w ustawie z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować stale lub czasowo te leki. Dla przykładu: Jeśli w lutym wydamy na leki 400 zł, musimy odjąć od tej kwoty 100 zł – i odliczyć pozostałą kwotę, czyli 300 zł. Mechanizm polega na równaniu: kwota faktycznie wydana – 100 zł = faktyczna kwota odliczenia. Konieczna jest faktura, a nie tylko paragon za leki;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą z niepełnosprawnością w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy niepełnosprawności;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem m.in. na turnusie rehabilitacyjnym.

Pełny katalog wydatków na cele rehabilitacyjne jest zawarty w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki z limitem i nielimitowane

Wydatki dzielą się na limitowane oraz nielimitowane. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie. - W przypadku niektórych wydatków nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość, jednak na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, np. wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika, okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego – przypomina Aleksandra Grygierczyk.

Warto pamiętać o możliwości wystąpienia o indywidualną interpretację, jeśli mamy wątpliwości, co możemy odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jak złożyć wniosek – tutaj