KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

- W II kwartale 2011 r. odsetek banków deklarujących obniżkę marż na kredytach udzielanych przedsiębiorstwom wzrósł do najwyższego poziomu w historii badania (procent netto około 45 proc.) Piąty kwartał z rzędu banki wskazują złagodzenie w zakresie marż kredytowych jako najważniejszą zmianę warunków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw.

- Drugi kwartał z rzędu banki odnotowały wzrost popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw. W porównaniu z I kwartałem 2011 r. wzrósł odsetek banków wskazujących na wyższy popyt na kredyty długoterminowe, zarówno dla małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw (procent netto odpowiednio około 50 proc. i około 35 proc.).

- W II kwartale 2011 r. większość banków wymieniła wzrost zapotrzebowania na finansowanie środków trwałych (inwestycji) jako główną przyczynę wzrostu popytu na kredyty dla przedsiębiorstw.

- Zdaniem ankietowanych banków, polityka kredytowa wobec przedsiębiorstw nie ulegnie w III kwartale 2011 r. znacznym zmianom. W ujęciu netto banki oczekują nieznacznego złagodzenia polityki kredytowej, w szczególności w kategorii kredytów krótkoterminowych: w przypadku dużych przedsiębiorstw złagodzenie zadeklarowała niemal jedna czwarta banków, zaś w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw procent netto odpowiedzi wyniósł około 12 proc. Większość banków nie przewiduje zmian polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw.

- Niemal jedna trzecia banków oczekuje wzrostu popytu na kredyty krótkoterminowe ze strony małych i średnich przedsiębiorstw w III kwartale 2011 r. Odsetek banków spodziewających się wzrostu popytu w pozostałych kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw obniżył się w porównaniu z poprzednią edycją ankiety. Banki oczekują wzrostu popytu przede wszystkim w przypadku kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw (procent netto około 20 proc.) oraz kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (procent netto około 18 proc.).

KREDYTY MIESZKANIOWE

- W II kwartale 2011 r. banki kontynuowały nieznaczne zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych(procent netto około -12 proc.). Podobnie jak w poprzedniej edycji ankiety, odpowiedzi banków były zróżnicowane i około 23 proc. ogółu banków zadeklarowało złagodzenie polityki kredytowej w zakresie kredytów mieszkaniowych.

- Niemal trzy czwarte banków zaostrzyło nieuwzględnione w ankiecie warunki udzielania kredytów mieszkaniowych. Z odpowiedzi banków wynika, że zaostrzenie dotyczyło przede wszystkim procedur oceny zdolności kredytowej.

- W II kwartale 2011 r. ponad jedna trzecia banków stwierdziła wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe.

- Blisko jedna piąta banków oczekuje zaostrzenia polityki kredytowej w zakresie kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2011 r. Podobnie jak w poprzedniej edycji ankiety, około trzy czwarte ogółu banków nie planuje jednak zmieniać kryteriów przyznawania tego typu kredytów.

- Około 35 proc. banków w ujęciu netto oczekuje wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe w III kwartale2011 r.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

- Banki zaostrzające politykę kredytową w segmencie kredytów konsumpcyjnych uzasadniały to najczęściej decyzjami NBP w zakresie polityki pieniężnej.

- W ujęciu netto banki odczuły wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne w II kwartale 2011 r.

- W III kwartale 2011 r. banki przewidują nieznaczne złagodzenie polityki kredytowej w zakresie kredytów konsumpcyjnych. W ujęciu netto odpowiedzi takiej udzieliło około 17 proc. banków, jednak ponad połowa ogółu banków nie zamierza dokonywać zmian polityki kredytowej.

- Większość ankietowanych banków oczekuje dalszego wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne w III kwartale2011 r. (PAP)