Na spotkaniu zespołu opiniodawczo-doradczego MEN do spraw statusu zawodowego nauczycieli Anna Smoczyńska z  Polskiego Biuro Eurydice Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  przedstawiła dane na temat rosnącej w krajach europejskich liczby zadań dyrektorów szkół związanych z zarządzaniem kadrą nauczycielską, finansami oraz programami nauczania. W związku ze wzrostem liczby zadań i odpowiedzialności dyrektorów szkół, kryteria ich doboru i zatrudniania mają ogromne znaczenie. We wszystkich krajach europejskich istnieją specjalne regulacje prawne zawierające wymagania stawiane osobom kandydującym na stanowiska dyrektorów szkół,   różne w różnych krajach. I tak w części krajów głównym kryterium jest doświadczenie zawodowe, wyrażające się liczbą przepracowanych lat w charakterze nauczyciela; w innych np. staż pracy w nauczaniu i administracji (np. doświadczenie nabyte w pracy na stanowisku wicedyrektora), staż pracy w nauczaniu i przebyte szkolenie na dyrektora, staż pracy w nauczaniu i administracji oraz przebyte szkolenie na dyrektora. Są też kraje, gdzie wystarczą tylko kwalifikacje pedagogiczne. Polska należy - obok m.in. Hiszpanii, Francji, Włoch, Austrii, Czech, Estonii, Malty i Lichtensteinu - do grupy państw, w których konieczny jest staż pracy w nauczaniu i odpowiednie obowiązkowe szkolenie. W Polsce i Austrii czas szkolenia jest jednym z najdłuższych - wynosi 200 godzin, podczas gdy we Włoszech wynosi 160 godzin, w Czechach - 100 godzin, a we Francji - 70 godzin. Dłuższe szkolenie jest obowiązkowe w Hiszpanii - wynosi 240 godzin, i na Malcie, gdzie  trwa rok. W większości krajów UE wymagany minimalny staż pracy nauczyciela ubiegającego się o stanowisko dyrektora szkoły to trzy do pięciu lat. Wyjątkami są: Turcja - rok, i Islandia - dwa lata, oraz Grecja - 12 lat, i Cypr - 13 lat. Z kolei w Danii, Niemczech, Austrii, Finlandii i Wielkiej Brytanii staż pracy w nauczaniu jest wymagany, ale oficjalne dokumenty nie określają jednoznacznie jego wymiaru. W Polsce minimalny staż pracy dydaktycznej to pięć lat. Obowiązki dyrektorów szkół to zarządzanie i administracja, czyli zatrudnianie i kierowanie nauczycielami oraz zarządzanie budżetem szkoły; opracowywanie planów i programów nauczania; kontakty z rodzicami i uczniami oraz nauczanie. Z danych Eurydice wynika, że średnio w Europie zarządzanie zajmuje 40 proc. czasu pracy dyrektorów (najwięcej m.in. w Danii i Włoszech - ponad 50 proc., w Polsce - 42 proc.); opracowywanie planów i programów - średnio 13 proc. (w Belgii - 29 proc., w Polsce - 15 proc.); kontakty z rodzicami i uczniami - średnio ponad 20 proc. (w Polsce 22 proc.); nauczanie (najmniej we Włoszech - 1,6 proc., najwięcej w Niemczech - 37,8 proc. i Francji - 46,7 proc.; w Polsce - 12 proc.). W niektórych państwach wielkość szkół ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia dyrektorów - im większa szkoła tym wyższa pensja dyrektora. W większości krajów zarobki dyrektorów wzrastają wraz z poziomem edukacji - w szkołach podstawowych są niższe niż w szkołach średnich. W ośmiu krajach, w tym w Polsce, nie występują żadne różnice w zarobkach pomiędzy rodzajami szkół. Bardzo różna jest też w Unii wysokość wynagrodzenia dyrektorów. Najwyższe są w Wielkiej Brytanii i Słowenii - minimalne wynagrodzenie dyrektorów jest dwukrotnie wyższe niż wysokość Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca. Najniższe zaś w Czechach, gdzie zarówno minimalne, jak i maksymalne wynagrodzenie jest niższe niż PKB per capita (wynosi odpowiednio 60 proc. i 90 proc.). W Polsce maksymalne wynagrodzenie dyrektora jest większe niż PKB na osobę, a minimalne - mniejsze.

źródło: własne, 21 lipca 2020r.;   PAP - Nauka w Polsce, 26 lipca 2010r.