PAP: Czym jest i na czym będzie polegał egzamin ósmoklasisty?

MS: Egzamin ósmoklasisty to egzamin, do którego przystąpią uczniowie 8 klasy w zreformowanej 8-letniej szkole podstawowej. Przez pierwsze trzy lata – 2019, 2020 i 2021 – uczniowie będą przystępować do egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: język polski, matematyka i język obcy. Od 2022 roku do tych trzech przedmiotów dojdzie egzamin z czwartego przedmiotu do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia i historia.

PAP: Kiedy będzie pierwszy taki egzamin?
MS: Pierwszy egzamin będzie przeprowadzony w kwietniu 2019 roku dla uczniów, którzy jako pierwsi po dłuższej przerwie będą kończyć 8 klasę. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje uczniów, nauczycieli i rodziców do tego egzaminu w trzech krokach. Pierwszym krokiem jest ogłoszenie informatorów, co nastąpi jutro na stronie CKE. Następnie w grudniu tego roku opublikujemy pokazowe arkusze wraz z zadaniami, a w grudniu 2018 roku opublikujemy pokazowe arkusze, tak żeby i uczniowie, i nauczyciele, i rodzice mogli zobaczyć, jak arkusz egzaminacyjny będzie wyglądał. W grudniu 2018 roku udostępnimy kolejną baterię arkuszy – tym razem będą to arkusze, które szkoły będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia egzaminu próbnego, żeby na 5 miesięcy przed egzaminem zobaczyć, co uczniowie już umieją, gdzie jeszcze trzeba popracować, żeby ich lepiej przygotować do egzaminu.

PAP Co będzie zawarte w ogłoszonych jutro informatorach?
MS: Każdy informator składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera opis egzaminu z danego przedmiotu – pokazujemy, jak rozwiązania będą oceniane, pokazujemy opis arkusza, mówimy, jakie typy zadań w tym arkuszu się znajdą. W drugiej części informatora są natomiast przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami. Każde zadanie ma odniesienie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, ponieważ egzamin, podobnie jak cały proces kształcenia, opiera się na tym dokumencie.

PAP: Jak będzie przebiegał egzamin w kwietniu 2019 roku?
MS: Wszystkie kwestie dotyczące samego przebiegu egzaminu reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Egzamin będzie trwał trzy dni. Pierwszego dnia egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut. Drugiego dnia egzamin z matematyki – 100 minut. I trzeciego dnia egzamin z języka obcego – 90 minut. Co istotne, w porównaniu do obecnego egzaminu gimnazjalnego w egzaminie ósmoklasisty będzie dużo więcej zadań otwartych. Takich zadań, w których uczniowie samodzielnie konstruują swoją własną wypowiedź.

PAP: Jaki jest cel egzaminu ósmoklasisty?
MS: Egzamin ósmoklasisty tak naprawdę ma dwa zasadnicze cele – pierwszym jest przekazanie uczniom, nauczycielom, rodzicom, dyrektorom szkół, organom prowadzącym, ale też Okręgowym Komisjom Egzaminacyjnym, Centralnej Komisji oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej na dość ogólnym poziomie, ale ważnej informacji zwrotnej na temat stopnia opanowania przez uczniów 8 klasy wiadomości i umiejętności, które są określone w podstawie programowej. Drugi cel i to jest ten cel, który dla poszczególnych uczniów jest ważniejszy tzn. taki, że wyniki egzaminu ósmoklasisty są uwzględniane w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, czyli do liceów i techników, i stanowią 50% kryterium rekrutacyjnego.

PAP: Inna informacja, która pojawi się jutro na stronie CKE, będzie dotyczyła egzaminu zawodowego. Co nowego pojawi się w tej kwestii?
MS: Na naszej stronie będzie opublikowana informacja dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opartego na nowej podstawie programowej kształcenia w zawodach. Będą opublikowane informatory do wszystkich zawodów, czyli ponad 200 informatorów, i będą opublikowane podstawowe informacje dotyczące tego, jak egzamin będzie przeprowadzany, dla kogo, kiedy należy złożyć deklaracje. Wszystkie takie kwestie, które są organizacyjnie ważne i dla zdających, i dla szkół. Główna i podstawowa nowość jest taka, że zawody w technikach, które dotychczas były trójkwalifikacyjne, czyli trzeba było zdobyć trzy kwalifikacje, żeby zdobyć zawód, są w tej chwili dwukwalifikacyjne. Z punktu widzenia szkoły jest to mniejsze obciążenie, jeżeli chodzi o przeprowadzenie egzaminu. To jest taki postulat, który często zgłaszali dyrektorzy techników, i ten postulat został spełniony. Oprócz tego pojawia się kilka nowych zawodów i te szczegóły będą u nas na stronie.
Od 1 września 2017 roku będzie obowiązywać nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy system, składający się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej szkoły zawodowej i szkół policealnych będzie systematycznie przekształcany. Docelowo będzie obejmować: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy i szkołę policealną.

Rozmawiała: Paulina Kościółek

Edytor: Anna Dudzik, Mariusz Pilis