W czwartek w Senacie podczas debaty nad projektem nowelizacji senator Mieczysław Augustyn (PO) przedstawił wspólne stanowisko połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Poinformował izbę, że że większość senatorów z tych komisji w grudniu opowiedziała się za odrzuceniem projektu.
Jak wyjaśnił za taką decyzją połączonych komisji przemawia to, że kolegia są przekształcane, stają się częściami uczelni, co rozwiązuje problem dalszego zatrudnienia nauczycieli w nich pracujących – zostają oni zatrudnieni przez te uczelnie.
Augustyn przypomniał także, że przesłanką do wprowadzenia nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, było uznanie, że praca nauczycieli w szkołach z dziećmi i młodzieżą ma charakter pracy w trudnych warunkach. Według niego, nie może mieć ona zastosowania w przypadku nauczycieli z kolegiów. „Nie wytrzymuje w konfrontacji z realiami pracy w kolegiach” - ocenił.
Za odrzuceniem projektu jest też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt nowelizacji został przygotowany przez senatorów z Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Jak przypomniał w czwartek w imieniu autorów projektu senator Kazimierz Wiatr (PiS), nie wszystkie kolegia stają się częściami uczelni, a projekt napisano z myślą o nauczycielach z likwidowanych placówek. Zaznaczył, że idea proponowanego rozwiązania zrodziła się właśnie po sygnałach od nauczycieli z kolegiów.
Według MEN, obecnie w kolegiach w wymiarze, co najmniej, półetatu zatrudnione są 664 osoby. Uprawnienie do kompensówek w 2014 r. uzyskałoby z tej grupy 76 osób, w 2015 r. kolejnych 18 osób, a w 2016 r. - kolejnych 15 osób; łącznie w latach 2014-2016 byłoby to 109 osób.
Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie takie może być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032 począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej. Według MEN, średnia wysokość świadczenia kompensacyjnego w pierwszym półroczu 2013 r. wynosiła 1950 zł brutto.
Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych.
Inicjatywa senackiej komisji edukacji nie jest pierwszą próbą rozszerzenia grupy uprawnionych do kompensówek. W 2011 r. Sejm odrzucił projekt SLD w tej sprawie. Chodziło wówczas o wychowawców i nauczycieli z Ochotniczych Hufców Pracy, z poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Kolegia nauczycielskie i kolegia języków obcych powstały w latach 90. Ich zadaniem miało być skrócenie czasu przygotowania nauczycieli do nauczania w szkołach np. popularnych języków obcych. Kolegia podpisywały ze szkołami wyższymi umowy, dzięki którym ich absolwenci mogli szybko uzyskać dyplom licencjata uczelni patronackiej. Jednak zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym takie umowy mają stracić moc 30 września 2015 r. Dlatego część kolegiów jest wygaszana - nie prowadzi już naboru.