Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co roku ogłasza listę przyborów, które mogą mieć ze sobą maturzyści na egzaminie dojrzałości. Niektóre przybory musi zapewnić szkoła np. dostęp do słownika ortograficznego na języku polskim.

 

 

Przybory na egzamin maturalny:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo/fakultatywnie

Zapewnia

biologia

 

linijka

kalkulator prosty

wybrane wzory

fizyko-chemiczne

fakultatywnie

obowiązkowo

obowiązkowo

-

zdający lub szkoła

zdający lub szkoła

szkoła

-

chemia

linijka

kalkulator prosty

wybrane wzory

fizyko-chemiczne

fakultatywnie

obowiązkowo

obowiązkowo

-

zdający lub szkoła
zdający lub szkoła
szkoła

-

fizyka

linijka

kalkulator prosty

wybrane wzory

fizyko-chemiczne

fakultatywnie

obowiązkowo

obowiązkowo

-

zdający lub szkoła

zdający lub szkoła

szkoła

-

matematyka

linijka

cyrkiel

kalkulator prosty

wybrane wzory

matematyczne

obowiązkowo

obowiązkowo

obowiązkowo

obowiązkowo

-

zdający lub szkoła

zdający lub szkoła

zdający lub szkoła

szkoła

-

historia

Lupa

 

fakultatywnie

 

zdający lub szkoła

 

wiedza o społeczeństwie

kalkulator prosty

fakultatywnie

zdający lub szkoła

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny –nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

zdający lub szkoła

   

Na maturę z maseczką

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sal, gdzie odbywa się egzamin próbny, po zajęciu miejsc przez uczniów. Osoby, które pojawią się w szkole nie mogą mieć objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Na egzamin nie może przyjść nikt, kto przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo kto jest na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.


Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w egzaminie próbnym (np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający) podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą je odsłonić, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. Uczniowie, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do egzaminu próbnego w odrębnej sali.

 

 

 

 

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1.  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2.  wychodzi do toalety
  3.  podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
  4.  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  5.  przybory piśmiennicze, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają.

 

Każdy z własnym sprzętem albo obowiązkowa dezynfekcja

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

 

 

Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach). Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.