„Dziecko, które spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inna formą wychowania przedszkolnego na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, nie uczęszcza do przedszkola (oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego), a zatem nie może być uznane za ucznia (wychowanka) w rozumieniu art. 90 ust. 2b-2e ustawy o systemie oświaty” – wskazuje MEN w stanowisku cytowanym przez Serwis Samorządowy PAP. Więcej>>

Polecamy: Prof. Jeżowski: finansowanie niesamorządowych szkół to realizacja zasady subsydiarności