Od czwartku do szpitali, m.in. na terenie woj. śląskiego, trafiło ok. 250 osób z podejrzeniami zatruć dopalaczami. W sobotę na konferencji prasowej minister zdrowia Marian Zembala mówił o działaniach profilaktycznych, m.in. wspólnej propozycji resortów zdrowia i edukacji, aby na godzinach wychowawczych w szkołach prowadzić regularnie naukę o zdrowiu.
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty szkoły są zobowiązane do realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. Częścią tego ostatniego są programy profilaktyczne odpowiadające na konkretne potrzeby i problemy występujące w szkole.
"Program profilaktyki powinien być spójny z programem wychowawczym szkoły. Przygotowując go, szkoła powinna opierać się na diagnozie własnych potrzeb i problemów. Jeśli z diagnozy wynika, że w szkole jest problem związany z konkretnym zachowaniem ryzykownym, to na jej podstawie powinien być opracowany program profilaktyki. Do tego programu szkoła może włączyć konkretny długoterminowy rekomendowany program profilaktyczny, bądź podjąć inne krótkie formy oddziaływań wobec dzieci i młodzieży" - powiedziała PAP Dorota Macander.
Dodała, że szkoła może skorzystać z bazy rekomendowanych programów profilaktycznych, z różnych poziomów profilaktyki, np. uniwersalnej, dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi lub narkomanii. Taka baza jest na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji, w zakładce Wydziału Wychowania i Profilaktyki lub Bezpieczna szkoła/Programy profilaktyczne.

Są to wyłącznie programy, które poddane zostały ocenie i selekcji przez zespół specjalistów, zgodnie z przyjętymi nowymi standardami i kryteriami jakości określonymi w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego oraz Programie Exchange on Drug Reduction Action (EDDRA).
Jak wyjaśniła Macander, rekomendacja programu oznacza także, że podane są dane kontaktowe do autora lub koordynatora programu. Niektóre z tych programów mają przeszkolonych trenerów lub instruktorów, którzy mogą przyjechać do szkoły i przeszkolić całą radę pedagogiczną, czy konkretnych nauczycieli, którzy później będą realizować program w szkole, np. sami poprowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
Macander zapewniła, że Bank Programów Profilaktycznych jest ogólnie dostępny: mogą z niego korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy szkolni. "Jeśli nie potrafią znaleźć jakiejś informacji w Banku, to dzwonią do ORE lub innych instytucji zajmujących się profilaktyką i dopytują. Czasami pytają o koszty, czasami o możliwości znalezienia trenera, instruktora. Zawsze odpowiadamy, pomagamy im" - zapewniła.(PAP)