Strona jest podzielona na pięć głównych sekcji. W zakładce "Fundusze dla edukacji" można dowiedzieć się, które priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą edukacji. W zakładce "Fundusze 2014-2020" znajdują się informacje dotyczące prac nad priorytetami w kolejnej perspektywie finansowej. Zakładki "Projekty systemowe" i "Projekty konkursowe" dotyczą celów i osiągnięć projektów realizowanych ze środków europejskich. 

Na stronie też zamieszczono dokumenty i generatory wniosków (czyli narzędzia służące do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków); posłużą one głównie tym, którzy zamierzają wnioskować o fundusze.
Według MEN, dzięki stronie dyrektorzy szkół, nauczyciele, eksperci edukacyjni będą mogli łatwo zorientować się jakie wydarzenia - konferencje, szkolenia, seminaria - będą odbywać się w najbliższym czasie i gdzie szukać o nich informacji.
W perspektywie finansowej 2007-2013 na edukację przeznaczono ponad 11 mld zł ze środków unijnych. Wspierają one wiele działań oświatowych: od przedszkoli po koła zainteresowań w szkołach. Zadania w obszarze edukacji realizowane są przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ten na lata 2007-2013 obejmuje działania w obszarze oświaty realizowane w ramach Priorytetu III "Wysoka jakość systemu oświaty" oraz Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest finansowany w 85 proc. ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15 proc. ze środków krajowych. 
 
Jak informował w listopadzie resort edukacji, np. na upowszechnienie edukacji przedszkolnej przeznaczono środków europejskich 1,5 mld zł. Utworzono około 3,5 tys. nowych ośrodków wychowania przedszkolnego (dla ponad 110 tys. dzieci w wieku 3-5 lat), w planach jest kolejnych 1200 ośrodków.
Na rozwój kompetencji kluczowych przeznaczono 700 mln zł. Dzięki czemu 460 tys. dzieci wzięło udział w zajęciach dodatkowych w 7 tys. szkół i placówek. Do prowadzenia tych zajęć przeszkolono 17 tys. nauczycieli. Ze środków europejskich 437 mln zł przeznaczono na indywidualizację procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkoły podstawowej; wsparcie otrzymało ponad 500 tys. dzieci w blisko 8 tys. szkół. 
Dzięki środkom UE zmodernizowano też system egzaminów zewnętrznych. Przeszkolono 30 tys. nauczycieli egzaminatorów. Przeprowadzono dwa próbne egzaminy maturalne z matematyki, w których wzięło 800 tys. uczniów. Tworzony jest bank zadań na potrzeby egzaminu maturalnego. 55 mln zł ze środków unijnych przeznaczono na stworzenie nowoczesnego systemu wspierania szkół i placówek.
174 mln zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego. 100 mln zł przeznaczono na przeszkolenie 7 tys. przyszłych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 1400 nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Na poziomie regionalnym zakontraktowano 378 mln zł na doskonalenie zawodowe, którym objęto 62 tys. nauczycieli.
2,2 mld zł ze środków UE przeznaczono na reformę szkolnictwa zawodowego. Opracowano nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach i nową formułę egzaminu zawodowego, w tym egzaminów zawodowych on-line. Wsparciem objęto ponad 7 tys. szkół zawodowych. 10 tys. uczniów szkół zawodowych skorzystało ze staży zawodowych w innych krajach Unii Europejskiej.
W następnej perspektywie finansowej 2014-2020 MEN chce się skupić się na upowszechnieniu dobrej jakości edukacji na wszystkich poziomach kształcenia. Priorytetem ma być też walka z wykluczeniem społecznym poprzez wspieranie m.in. edukacji przedszkolnej, rozwoju kompetencji językowych i kluczowych, czyli połączenia wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. (PAP)