W 2014 r. wprowadzone zmiany w przepisach Ustawy o systemie oświaty zobowiązały publiczne szkoły podstawowe do przyjmowania do świetlicy wszystkich uprawnionych uczniów. Jednocześnie wymagano, aby pod opieką jednego nauczyciela pozostawało maksymalnie 25 uczniów. Nowe przepisy wskazały, że zajęcia na świetlicy mają spełniać nie tylko potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, ale również wpisywać się w ich zainteresowania.

W ubiegłym roku, we wrześniu do świetlic w Polsce uczęszczało 876 tys. dzieci, co stanowiło ponad 40 proc. uczniów publicznych szkół podstawowych - podaje NIK. Ponad 40 proc. uczniów przebywało w świetlicach ponad 3 godz. dziennie, czyli ok. 15 godzin w tygodniu, przy czym średni tygodniowy czas pobytu dzieci na lekcjach wynosił ok. 25 godzin.

Wyniki kontroli NIK wskazują, że w większości placówek świetlice funkcjonują właściwie. Szkoły zatrudniają wykwalifikowaną kadrę, a także zapewniają odpowiednio wyposażone pomieszczenia. Jak jednak zauważa Izba, zmienione w 2014 r. przepisy w większości szkół nie zostały właściwie wdrożone i nadal rzadko sprawdza się indywidualne potrzeby uczniów.

W 90 proc. skontrolowanych szkół najczęstszym kryterium organizowania dzieci w grupy były przede wszystkim godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji lub dojazdu uczniów autobusem szkolnych. Spośród 32 skontrolowanych podstawówek tylko w trzech grupy uczniów składały się z osób o rozpoznanych indywidualnie potrzebach i zainteresowaniach.

NIK zauważa, że 28 szkołach świetlice corocznie oferują uczniom takie same plany zajęć, przez co niektórzy uczestniczą wielokrotnie w tych samych zajęciach. Ponadto propozycje świetlic uwzględniają głównie potrzeby uczniów klas I-III, przez co nie są atrakcyjne dla starszych dzieci - w świetlicach uczniowie klas IV-VI stanowią jedynie 18 proc. z ogółu uczestników zajęć.

W raporcie czytamy, że wychowawcy świetlic często poświęcali dużo czasu formalnej stronie zajęć, np. wypełnianiu dzienników.  Przeprowadzone przez NIK oględziny wykazały, że w wybranym dniu 34 proc. zapisanych uczniów było nieobecnych w świetlicy, a wychowawcy rzadko znali przyczynę.

NIK zwraca również uwagę, że często dochodzi do zmian wśród wychowawców świetlic - 36 proc. nauczycieli miało tylko rok stażu.
Izba wskazuje na konieczność podjęcia działań przez MEN w celu określenia wymogu uwzględniania w zajęciach potrzeb uczniów, zmiany w nadzorze pedagogicznym, jakości zajęć, a także doprecyzowania ustawy Prawo oświatowe, poprzez wskazanie, że zamieszczanie w wewnętrznej dokumentacji przekazanych szkole przez rodziców wrażliwych danych osobowych ucznia nie wymaga ich dodatkowej zgody. NIK proponuje również zmiany w prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania dzieci. (PAP)