Odpowiadała ona w czwartek w Sejmie na pytanie posła Dariusza Dziadzio (PSL). Pytał on ile środków z budżetu państwa przeznaczono w 2013 r. na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów oraz, czy taką pomocą można objąć dzieci z rodzin wielodzietnych.
W 2013 r. programem "Wyprawka szkolna", czyli wsparciem materialnym w formie dofinansowania do podręczników, objęci zostali uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, klasy V szkoły podstawowej oraz klasy II szkoły ponadgimnazjalnej, w tym odpowiednich klas szkół artystycznych. Są to uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych.
Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód uprawniający do uzyskania pomocy nie mógł przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem był to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).
Gminy mogły objąć programem także 5 proc. uczniów ze swojego terenu, niespełniających żadnego z powyższych kryteriów. Decyzje w tej sprawie podejmują: wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek dyrektorów szkół. Jak przypomniała Berdzik mechanizm ten obwiązuje od 2010 r. Według niej, w tej właśnie grupie mogą znaleźć się uczniowie z rodzin wielodzietnych niespełniający kryteriów określonych w programie.
Programem objęci byli również uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie niepełnosprawni mieli prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie "Wyprawka szkolna" bez względu na dochód na jednego członka rodziny.
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. wynosiło: dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do kwoty 225 zł, dla uczniów klas V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł, dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł, dla uczniów klasy II Liceum Ogólnokształcącego lub technikum - do kwoty 445 zł.

W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia specjalnego wysokość pomocy wynosiła do 770 zł w szkole podstawowej, i do 607 zł w gimnazjum.

Na realizację programu "Wyprawka szkolna" przeznaczono w ub.r. z budżetu państwa prawie 180 mln zł. Według MEN, pozwalało to na objęcie pomocą 575 tys. uczniów. Jak poinformowała Berdzik informacja dotycząca wykorzystania w 2013 r. środków z programu będzie znana pod koniec lutego. (PAP)