Arkusz rozwiązywany przez maturzystów - który opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna - zawierał 34 zadania, w tym 25 zadań zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi oraz 9 zadań otwartych, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi oraz poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.
Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych oraz z kalkulatora prostego.
Maturzyści musieli wykazać się umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności, np. rozwiązać równanie stopnia trzeciego w postaci iloczynowej czy rozwiązać podwójną nierówność.
Część zadań dotyczyła znajomości pojęcia funkcji, umiejętności korzystania z ich własności. Jedno z zadań polegało na odczytaniu z wykresu zbioru wartości funkcji, inne na umiejętności obliczania miejsc zerowych funkcji liniowej. W jeszcze innym zadaniu maturzyści musieli wyznaczyć najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w danym przedziale.
 
Zdający egzamin zmierzyli się z zagadnieniami z zakresu geometrii płaskiej i przestrzennej. W zadaniach maturzyści musieli wykazać się umiejętnością obliczania pól, znajomością zależności między prostymi równoległymi i prostopadłymi, umiejętnością szukania zależności w bryłach, obliczania ich pól powierzchni oraz objętości.
Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zadanie, w zależności od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte. (PAP)


Matura 2014: zdało 71 proc. absolwentów, najmniej z
matematyki>>

Polecamy: Progman Zbiorczy Analizator Wyników Egzaminów Zewnętrznych>>