Wyniki badania „Bariery i możliwości współpracy między szkołami zawodowymi a firmami. Perspektywa dyrektorów szkół i przedsiębiorców” przedstawiono w środę na konferencji prasowej.
"Dyrektorzy szkół mają kształcić pracowników dla przedsiębiorców. Badanie pokazało, że to tylko teoria. W praktyce bardzo często dyrektorzy zapominają o przedsiębiorcach, nie myślą o potrzebach rynku, tkwią w przekonaniach, że zawody, które dawały pracę 20 lat temu, nadal ją dają" - podkreśla autorka badania dr Dominika Maison, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego.
"Przedsiębiorcy widzą to inaczej. Widzą więcej nowych praktycznych zawodów, które ich zdaniem są potrzebne. Inna rozbieżność wynika z tego, że jedni na drugich zrzucają odpowiedzialność za to, że szkolnictwo zawodowe w Polsce trochę kuleje. Przedsiębiorcy uważają, że to wina dyrektorów, dyrektorzy, że wina przedsiębiorców" - zaznaczyła.
"Z badanie wyłania się obraz istnienia różnych stereotypów, nieprawdziwych przekonań, uprzedzeń wzajemnych, które jeśli nie zostaną rozwiązane to nie będzie łatwo. Nie chodzi tu o nakazanie tego ustawą, to niczego nie załatwi. Cała rzecz polega na tym, by nastawić obie strony do siebie pozytywnie z dobrym efektem dla uczniów" - mówiła badaczka.
Badanie pokazało, że gdy przedsiębiorcy i dyrektorzy podejmują współpracę, to są z niej w zdecydowanej większości zadowoleni. Przeważająca większość dyrektorów (85 proc.) oraz przedsiębiorców (89 proc.) uważa, że praktyki i staże w zawodzie zapewniają uczniom i absolwentom perspektywy zawodowe
Według badań główną przyczyną braku współpracy zarówno w przypadku dyrektorów jak i przedsiębiorców jest wzajemna bierność (ponad 1/3 dyrektorów oraz przedsiębiorców wskazuje, jako przyczynę braku współpracy to, że nikt się do nich nie zgłosił).
Jest to równocześnie przerzucanie odpowiedzialności za taką współpracę na drugą stronę. Ponadto blisko 1/3 dyrektorów szkół zawodowych uważa, że brak współpracy wynika z tego, że uczniowie wolą sami znaleźć pracę, co jest kolejnym przykładem przerzucania odpowiedzialności na innych.
Dodatkowo można zauważyć specyficzne powody braku współpracy wskazywane przez przedsiębiorców. Wskazują oni zarówno na nieodpowiedni dla nich rodzaj kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych (14 proc. z nich przyznaje, że mają oni kwalifikacje niedostosowane do potrzeb firm, a 16 proc., że są one nieodpowiednie) oraz przekonania o trudności biurokratycznych zawiązanych z taka współpracą (15 proc. przedsiębiorców przyznaje, że nie wie jak załatwić współpracę, 17 proc. uważa, że wymaga to dużo biurokracji).

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektor przedstawi do końca sierpnia>>

Przedsiębiorcy przyznają, że nie mają wiedzy na temat szkół zawodowych funkcjonujących w regionie - aż 3/4 z nich negatywnie ocenia poziom swojej wiedzy na temat lokalnych szkół zawodowych, co jednak połączone jest z przekonaniem, że inicjatywa w sprawie nawiązania współpracy ze szkoła zawodową nie leży po ich stronie. Dodatkowo - prawie połowa dyrektorów i przedsiębiorców uważa, że szkolnictwo zawodowe ma negatywny obraz w społeczeństwie.
Cztery piąte dyrektorów szkół zawodowych oraz 3/4 przedsiębiorców jest zainteresowanych współpracą w zakresie bezpłatnych staży bądź praktyk zawodowych. Nieco ponad połowa dyrektorów szkół oraz 2/3 przedsiębiorców przyznaje, że byłaby skłonna podjąć się takiej współpracy w przypadku staży płatnych. Warto zauważyć, że większą chęć do współpracy w zakresie płatnych staży/praktyk wyrażają przedsiębiorcy, niż dyrektorzy szkół.
Jeśli chodzi o potencjał zatrudnienia w poszczególnych branżach, przedsiębiorcy często oceniają go lepiej w porównaniu z dyrektorami. Obydwie grupy badanych zgadzały się, że branżami o dużym potencjale są budownictwo, mechanika, gastronomia, handel. Przedsiębiorcy dużo pozytywniej niż dyrektorzy oceniają też szanse zatrudnienia w takich branżach jak murarstwo czy stolarstwo. Za branże o najmniejszym potencjale uznawane są grafika oraz ochrona środowiska.
Badanie „Bariery i możliwości współpracy między szkołami zawodowymi a firmami. Perspektywa dyrektorów szkół i przedsiębiorców” zostało przeprowadzone przez Dom Badawczy Maison na zlecenie Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Badanie zostało zrealizowane we współpracy z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Arianda. Wzięło w nim udział 532 przedsiębiorców oraz 382 dyrektorów szkół. Każda z osób wypełniała kwestionariusz dotyczący szkolnictwa zawodowego odpowiednio przystosowany do danej grupy. (PAP)

Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach  Polecamy książkę: "Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach">>