Nowelizacja reguluje zarządzanie jakością powietrza w aglomeracjach i tworzy strefy oceny poziomu zanieczyszczeń. Zasady obliczania wskaźników narażenia poszczególnych stref na pyły ma określać minister środowiska w porozumieniu z ministrem zdrowia. Będą trzy rodzaje stref - aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców i pozostałe tereny.

W kwietniu Senat zgłosił do noweli cztery poprawki - dwie redakcyjne i dwie merytoryczne. Senatorowie doprecyzowali sposób ustalania terminu poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych. Zdaniem senatorów w noweli powinien znaleźć się również zapis umożliwiający wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska uzyskanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków finansowych na realizację systemu kontroli. Posłowie zaaprobowali wszystkie poprawki Senatu.

Nowe prawo nakłada na wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska obowiązek dorocznego określania dla każdej ze stref poziomów zanieczyszczeń w powietrzu i sklasyfikowania w zależności od tego, czy przekraczane są dopuszczalne poziomy. Zarządy województw będą opracowywały programy ochrony powietrza, które mają doprowadzić do obniżenia poziomów zanieczyszczeń. Wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego będą zobowiązane do powiadamiania społeczeństwa o przekroczeniu poziomów zanieczyszczeń.

Nowelizacja wprowadza też kary za uchybienia przy przygotowaniu i realizacji programów ochrony powietrza czy niedotrzymanie terminów. (PAP)

luo/ je/