Dnia 1 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy z działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego PROW 2007-2013.

O pomoc finansową mogą ubiegać się rolnicy, a także samorządy oraz ich jednostki organizacyjne. Nabór potrwa do 30 września. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych ma formę refundacji kosztów poniesionych na założenie uprawy leśnej lub formę premii pielęgnacyjnej wypłacanej przez 5 lat oraz premii zalesieniowej, która ma zwrócić utracony dochód z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesianie. Premia zalesieniowa nie przysługuje beneficjentom, którzy zalesili grunty inne niż rolne. Wysokość wsparcia finansowego rekompensującego koszty zalesiania gruntów wynosi od 4.160 do 6.260 zł/ha. Wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, na jakim terenie została założona uprawa leśna, a także czy wykorzystano sadzonki drzew liściastych bądź iglastych. Pomoc finansowa na zalesienie może być udzielana do gruntów o powierzchni większej niż 0,5 ha i do działek o szerokości większej niż 20 m. Ten drugi warunek przyznania pomocy nie jest stosowany, jeżeli grunty przeznaczone do zalesienia graniczą z lasem. Wniosek należy wypełnić na podstawie planu zalesienia opracowanego przez nadleśnictwo. Zalesiać można grunty, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania rolnika lub siedzibę osoby prawnej ubiegającej się o wsparcie na zalesianie gruntów.

źródło: ekoinfo.pl/PAP, 18 sierpnia 2008 r.