Pieniądze z programu - jak podkreśliła minister, cytowana w czwartkowym komunikacie resortu - trafią też na przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i kulturą. Jego budżet sięga ponad 27,4 mld euro, czyli ok. 115 mld zł.
"Najwięcej środków zasili przedsięwzięcia transportowe, a więc drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Następny w kolejności będzie sektor ochrony środowiska. Na znaczeniu, w porównaniu do lat 2007-2013, zyskają także energetyka i służba zdrowia, szczególnie systemy ratownictwa medycznego" – zaznaczyła minister infrastruktury i rozwoju.

Po unijne wsparcie będą mogły sięgnąć podmioty publiczne, w tym samorządy, oraz przedsiębiorcy - głównie duże firmy.

"W programie operacyjnym +Infrastruktura i Środowisko+ na lata 2014-2020 większy niż obecnie nacisk położymy na redukcję emisji oraz wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej" – zaznaczyła Wasiak.

Z informacji MIR wynika, że 1 mld 828,4 mln euro trafi na projekty związane z niskoemisyjną gospodarką. Wsparcie dla przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu wyniesie ponad 3,5 mld euro.
Na rozwój infrastruktury drogowej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, lotniczego, transport intermodalny, morski i śródlądowy przeznaczono ponad 9,5 mld euro. Dofinansowanie UE inwestycji w infrastrukturę drogową miast sięgnie ponad 2,9 mld euro.

Projekty kolejowe będą mogły liczyć na ok. 5 mld euro, a przedsięwzięcia związane z rozwojem niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach na ponad 2,3 mld euro.

Na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa energetycznego trafi 1 mld euro, a na projekty dotyczące ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego 467,3 mln euro.

W środę Komisja Europejska poinformowała też, że zatwierdziła warty 2 mld euro program operacyjny "Polska Wschodnia" dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
Jak podkreślił MIR, jest on "dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego tego makroregionu". "Przyczyni się do wzrostu jego konkurencyjności i atrakcyjności, a w konsekwencji do poprawy jakości życia mieszkańców" - dodano.

Wasiak oceniła, że program pomoże przede wszystkim firmom z Polski Wschodniej podnieść ich konkurencyjność, a młodym osobom wystartować z perspektywicznym biznesem. "Wspierając rozwój przedsiębiorczości w makroregionie, nie rezygnujemy także z inwestycji w infrastrukturę. Znaczna część jego środków – ponad 1,2 mld euro – przeznaczona będzie na ważne z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu projekty, z zakresu infrastruktury drogowej, kolejowej oraz transportu miejskiego" - zaznaczyła szefowa MIR.

Z unijnego wsparcia skorzystają przedsiębiorcy, samorządy oraz PKP PLK SA. 200 mln euro ma trafić m.in. na zakładanie innowacyjnych przedsiębiorstw (tzw. start-upów), 115 mln euro na zdobywanie zagranicznych rynków przez małe i średnie firmy, a 100 mln euro na tworzenie innowacyjnych produktów bądź usług. Pieniądze z tego programu mają być też przeznaczone na ponadregionalne inwestycje kolejowe. Na ten cel ma trafić 330 mln euro.

Natomiast na rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej, głównie ekologicznego transportu publicznego w miastach wojewódzkich i ich otoczeniu oraz inwestycji drogowych łączących te miasta z siecią dróg krajowych, w tym szczególnie ekspresowych, przewidziano 916 mln euro. (PAP)