Z badań wynika, że w maju ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 17 wobec minus 23 w kwietniu.

"Poprawę koniunktury sygnalizuje 14 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 31 proc. (przed miesiącem odpowiednio 13 proc. i 36 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - podaje GUS.

Oceny bieżące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej oraz oceny i prognozy sytuacji finansowej są mniej negatywne od formułowanych w ubiegłym miesiącu.

"Przewidywania dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej wskazują na możliwość poprawy w tym zakresie. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe" - głosi komentarz do badania.

"Dyrektorzy badanych jednostek planują mniejsze niż prognozowano w ubiegłym miesiącu ograniczanie zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych nieco mniej znaczący od zapowiadanego w kwietniu" - dodają autorzy.

Badania wskazują, że spośród badanych podmiotów 21 proc. (przed rokiem 22 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą.
"Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, jednak mniej znaczącego niż oczekiwali w ubiegłym miesiącu" - napisano.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 2,3 proc. wobec 3,5 proc. przed rokiem.

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją na rynku (60 proc. w maju br., 59 proc. przed rokiem) oraz kosztami zatrudnienia (59 proc. w maju bieżącego i ubiegłego roku)" - wynika z badań.

"W porównaniu z majem 2012 roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 43 proc. do 49 proc.) i niedostatecznym popytem (z 42 proc. do 48 proc.). Barierami, których znaczenie spadło w skali roku są niedobór wykwalifikowanych pracowników (z 17 proc. do 13 proc.) oraz koszty materiałów (z 39 proc. do 36 proc.)" - informują autorzy opracowania.