Konsultacje społeczne w sprawie ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do rynku UE ruszyły we wtorek, 3 maja. Dotyczyć będą kilku elementów strategii w ramach rozwoju i umacniania jednolitego rynku: paszportu usług, zniesienia barier dla usługodawców biznesowych i firm budowlanych, oraz podjęcia kroków w kierunku odpowiedniego ubezpieczenia przedsiębiorców, którzy zaczną działać na unijnym rynku. KE chce poznać przede wszystkim opinie firm oraz konsumentów sektora biznesowego (w tym głównie w zakresie usług architektonicznych, księgowych i inżynieryjnych), budowlanego oraz zdanie unijnych autorytetów.
Według raportu Komisji dzisiaj aż 83 proc. przedsiębiorców skarży się na przeszkody na rynku UE. Wśród nich wymieniają: brak elektronicznych procedur, konieczność dostarczania licznych dokumentów, mało precyzyjne wymagania i ramy czasowe, brak informacji o tym, gdzie załatwiać formalności oraz, co najważniejsze, brak zaufania pomiędzy krajami członkowskimi.
To ma się zmienić. Komisja Europejska planuje do końca 2016 r. przedstawić tzw. europejski paszport usługowy, dzięki któremu firmy budowlane oraz zajmujące się świadczeniem usług dla biznesu mogłyby swobodnie prowadzić swoją działalność na terenie całej Unii. Jest to najważniejszy element strategii na rzecz rynku wewnętrznego. Jej celem jest zniesienie barier, które utrudniają przedsiębiorcom działanie w całej UE, a konsumentów dyskryminują ze względu na kraj pochodzenia. I nie bez powodu mowa tu o sektorze budowlanym i usługowym - oba, mimo że wytwarzają odpowiednio niemal 6 i 12 proc. unijnego PKB, napotykają wiele barier, które utrudniają im rozszerzenie działalności poza rynkami krajowymi.
„Sektor usługowy stanowi 2/3 unijnej gospodarki. Niestety, świadczenie usług na poziomie międzynarodowym w UE jest bardzo słabo rozwinięte. W szczególności jeśli chodzi o usługodawców biznesowych - jak księgowość czy usługi inżynieryjne - oraz branżę budowlaną – mówi komisarz ds. jednolitego rynku, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkowska.
Celem paszportu jest dostarczenie usługodawcom jasnej informacji, jakie warunki muszą spełnić, aby prowadzić działalność w innym państwie oraz ułatwienie procedur administracyjnych. Mówiąc krótko, dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorca mógłby prowadzić działalność na terenie całej UE, bez konieczności załatwiania uciążliwych formalności w każdym z państw z osobna.
Paszport nie zmniejszy natomiast wymagań, jakie muszą spełniać unijni przedsiębiorcy, nie wprowadzi zmian w kodeksie pracy ani nie ograniczy bezpieczeństwa socjalnego pracowników. Państwo członkowskie, w którym mieści się dana firma, nadal będzie miało prawo kontrolować ją pod kątem wywiązywania się z obowiązku podatkowego, wypłacania pensji pracownikom, spełniania standardów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, etc. Inspekcja taka będzie możliwa niezależnie od tego, czy firma operuje na innym rynku czy nie.
Reasumując, paszport mogłyby otrzymać te przedsiębiorstwa, które spełniają na terenie jednego państwa członkowskiego warunki świadczenia usług i mieszczą się w ramach przepisów dyrektywy usługowej.
„Paszport usługowy pomoże zarówno dużym, jak i małym usługodawcom przezwyciężyć bariery administracyjne. Wspierając dynamiczny rynek usług, jednolity rynek unijny pomoże dostarczyć tanie usługi oraz zapewnić konsumentom większą możliwość wyboru” – dodaje Bieńkowska.
Kwestionariusz konsultacji jest dostępny na stronie internetowej KE i składa się z kilku części (można wypełnić tylko jedną z nich, kilka albo całość).
Konsultacje społeczne potrwają przez 12 tygodni i zakończą się 26 lipca 2016 r.
Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana