W wydanym w piątek komunikacie RPP wskazano, że należy zgłaszać reakcje niepożądane wynikające zarówno z prawidłowego jak i nieprawidłowego stosowania produktów, np. przypadki zatruć lekowych i powikłań będących wynikiem błędu w podaniu leku.

RPP przypomina, że pacjenci mogą zgłaszać działania niepożądane produktu leczniczego zarówno osobom wykonującym zawód medyczny (np. lekarzowi, pielęgniarce, położnej czy farmaceucie), ale także prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

Biuro Rzecznika informuje, że w celu podniesienia świadomości pacjentów i grup zobowiązanych do uczestnictwa w monitorowaniu niepożądanych działań prowadzona jest kampania „Lek Bezpieczny”. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przygotował w jej ramach krótki film informacyjny, dostępny na stronie www.urpl.gov.pl.

Z filmu można dowiedzieć się, że pacjenci zgłaszają inne działania niepożądane i opisują je w odmienny sposób niż lekarze, dlatego tak ważne jest, jak oceniono, by zgłaszać je bezpośrednio do Urzędu. Działania niepożądane to każda niekorzystna, niepokojąca, szkodliwa zmiana, która pojawia się w trakcie stosowania jednego lub wielu leków; reakcja taka może niekiedy wystąpić niekiedy po zakończeniu leczenia.

Nadzorem - jak podkreśla Urząd - objęte są wszystkie produkty dopuszczone do obrotu w Polsce - leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym, leki na receptę, w tym szczepionki, leki dostępne w sprzedaży odręcznej, leki stare i nowe, stosowane wyłącznie przez specjalistów i stosowane przez wszystkich pacjentów w powszechnych dolegliwościach.

W zgłoszeniu o niepożądanych działaniach powinny znaleźć się informacje dotyczące nazwy leku, opis reakcji niepożądanej, dane chorego (inicjały, płeć lub inne dane identyfikujące chorego), dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, sposób kontaktu np. telefon lub mail). Zgłoszenie można wysłać do Urzędu m.in. pocztą, faksem, poprzez platformę ePUAP lub mailem.(PAP)