Sprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest co roku przedstawione przez rząd parlamentowi. Informacja za 2013 rok wpłynęła do Sejmu i została skierowana do rozpatrzenia przez sejmowe komisji polityki społecznej oraz zdrowia. Sprawozdanie za 2014 rok ma być znane w drugim lub trzecim kwartale 2015 roku.

W sprawozdaniu wskazano, że alkohol spożywa ponad 80 procent dorosłych Polaków, a postawy abstynenckie są częstsze wśród kobiet (25,5 procent), niż wśród mężczyzn (10,9 procent). Oceniono w nim, że większość konsumentów alkoholu spożywa go na poziomie niskiego ryzyka szkód, jednak ponad 11 procent dorosłych Polaków nadużywa alkoholu, tzn. pije go w sposób powodujący szkody zdrowotne i społeczne.

Czytaj: Picie alkoholu trzecią przyczyną uszczerbku na zdrowiu i życiu ludzi >>>

W 2013 roku spożycie alkoholu per capita wyniosło 9,67 l, co oznacza wzrost wobec 2012 roku o 0,51 l. Najbardziej wzrosło spożycie wyrobów spirytusowych – było większe o 15 procent w stosunku do 2012 roku i wyniosło 3,6 l. Spożycie wina wyniosło 5,8 l, natomiast spożycie piwa – 97,7 l.

Z zawartych w sprawozdaniu danych Narodowego Funduszu Zdrowia, wynika, że w 2013 roku w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu zarejestrowano 346 tys. 428 osób z różnymi rozpoznaniami, w tym z zaburzeniami będącymi następstwem nadużywania alkoholu przez osoby bliskie.

W sprawozdaniu podano, że w leczeniu zaburzeń wynikających z używania alkoholu 80 procent pacjentów stanowią mężczyźni; proporcja leczących się kobiet i mężczyzn od kilku lat jest niezmienna. Przeważającą grupą pacjentów uzależnionych w 2013 roku były osoby w wieku 30–64 lata, stanowiące aż 83 procent wszystkich zarejestrowanych. Drugą co do liczebności grupą wiekową byli młodzi dorośli. Osoby w wieku 20–29 lat to 13 procent wszystkich leczonych z powodu zaburzeń poalkoholowych.

Z przytoczonych w sprawozdaniu danych wynika, że w 2013 roku w programach terapii uzależnień w placówkach medycznych uczestniczyło 2 tys. 202 niepełnoletnich pacjentów. Pacjenci z zaburzeniami wynikającymi z używania alkoholu, mający poniżej 19 lat, stanowili w 2013 roku 0,9 procent uzależnionych leczonych w placówkach.

W 2013 roku zatrzymano w policyjnych izbach dziecka lub odwieziono do domów rodzinnych 8 tys. 249 nietrzeźwych nieletnich; dodatkowo w izbach wytrzeźwień zatrzymano 823 nietrzeźwych chłopców oraz 153 dziewczęta. 

Eksperci przypominają, że spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie upośledza czynności poznawcze: koncentrację uwagi, zapamiętywanie, uczenie się, rozwój kontroli emocjonalnej. Prowadzi do podejmowania zachowań ryzykownych, groźnych dla życia i zdrowia, zakłóca proces rozwojowy, może również powodować spowolnienie wzrostu i zaburzenia hormonalne.

Badania pokazują, że mimo rosnącej świadomości zagrożeń, jakie niesie spożywanie alkoholu w czasie ciąży, 14 procent kobiet nie rezygnuje z picia w tym okresie. Analiza stanu noworodków, których matki piły w ciąży alkohol, wskazuje na zwiększoną częstotliwość występowania małej masy urodzeniowej i mniejszej długości ciała, niższej punktacji w skali Apgar oraz różnych wad wrodzonych. Autorzy sprawozdania ocenili, że płodowy zespół alkoholowy jest rzadko rozpoznawany z uwagi na brak odpowiedniego przygotowania diagnostycznego grup zawodowych, które zajmują się opieką nad matką i dzieckiem.

Wśród działań podejmowanych w celu przeciwdziałania i ograniczania szkód powodowanych przez konsumpcję alkoholu znalazły się między innymi programy profilaktyczne realizowane przez samorządy, ministerstwa i instytucje centralne; prowadzenie placówek leczenia uzależnień; szkolenia; wspieranie działalności środowisk abstynenckich i prowadzenie miejsc pomocy dla dzieci. (pap)