Na początku lutego do przewodniczącego sejmiku trafił wniosek o odwołanie wicemarszałka województwa złożony przez CBA.
Kontrola wykazała, że Wojtasiak w trakcie pełnienia funkcji jednocześnie był członkiem zarządu - prezesem jednej z poznańskich spółek; miał również 50 proc. kapitału zakładowego, a od lipca do grudnia 2012 r. ponad 30 proc. kapitału zakładowego innej poznańskiej spółki. Postępowanie prowadzone przez CBA obejmowało lata 2008-12.

W czwartek Wojtasiak złożył rezygnację z pełnionej funkcji na ręce marszałka województwa Marka Woźniaka.

W poniedziałek, po głosowaniu, Woźniak podkreślił, że przepisy, przez które Wojtasiak stracił stanowisko są bardzo restrykcyjne. Podziękował mu za 6 lat współpracy. "Dla mnie i zarządu województwa odwołanie wicemarszałka to ogromna strata, którą trudno będzie wypełnić" - przyznał.
W oświadczeniu przesłanym PAP na początku lutego Wojtasiak napisał, że nie miał świadomości, że może naruszać prawo. Jego zdaniem nie doszło do jakichkolwiek działań o charakterze korupcyjnym.

Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby pełniące funkcje publiczne, w tym członkowie zarządów województw, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego. Osoby takie nie mogą też posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 proc. akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek.