We wrześniu wojewoda śląski poprosił samorządy o informację na temat działalności placówek dziennego wsparcia dzieci w regionie. We wtorek w Katowicach podsumowano wyniki ankiety, a wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz zachęcał gminy, niekorzystające dotąd z takiej formy wsparcia dla dzieci, by rozważyły stworzenie tego typu ośrodków.

"Wspieranie dziecka jest wsparciem rodziny (...). W takim miejscu, jak placówka wsparcia dziennego dziecko powinno czuć się bezpieczne, powinno uzyskać pomoc, wsparcie i zainteresowanie ze strony dorosłych" – podkreślił wicewojewoda.

Z niedawnego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że placówki wsparcia dziennego dla dzieci działają tylko w 18 proc. gmin w Polsce, co znacznie ogranicza ich dostępność. W woj. śląskim jest 268 takich placówek, dysponujących łącznie ponad 8 tys. miejsc dla podopiecznych. Ośrodki wsparcia dziennego są jednak rozmieszczone bardzo nierównomiernie - w niektórych gminach jest ich kilka, w innych nie ma wcale.

Na 167 gmin w woj. śląskim takie placówki działają w 75, a 92 gminy ich nie mają - choć prawie wszystkie, poza jedną, monitorują sytuację rodzin zagrożonych kryzysem. W regionie działa tylko jedna placówka wsparcia dziennego na poziomie ponadgminnym – w powiecie będzińskim.

Ponad połowa placówek wsparcia dziennego znajduje się w dużych miastach, powyżej 100 tys. mieszkańców. Więcej niż jeden ośrodek jest np. w Katowicach, Sławkowie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Zabrzu. Wyniki ankiety wskazują, że w 59 gminach nie przewiduje się utworzenia placówki wsparcia dziennego. Najczęstszą przyczyną jest brak lokalu, brak pieniędzy, a także – w ocenie gmin – brak zapotrzebowania na taką formę pomocy.

"To wynik niepokojący" – skomentowała dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Ewa Niewiara, wskazując na różnice w pracy z dzieckiem w poszczególnych gminach regionu. Dyrektor oceniła, że głównie gminy wiejskie nie mają odpowiedniego zaplecza do prowadzenia tego typu działań.

Placówki wsparcia dziennego są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty, którym gminy czy powiaty zleciły ich prowadzenie. Oferują dzieciom i młodzieży pomoc w nauce, zapewniają opiekę wychowawczą i opiekę w czasie wolnym, zajmują się dożywianiem, współpracują z rodzinami, rozwijają talenty i zainteresowania podopiecznych.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, że jednostkami wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są wyspecjalizowane w tym zakresie komórki samorządu, a także placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań w tej sferze.

Wtorkowe spotkanie w Katowicach służyło rozpropagowaniu idei placówek wsparcia dziennego dla dzieci, a także doskonaleniu ich pracy m.in. poprzez prezentację dobrych praktyk i wypracowanie wzorów przydatnej w praktyce dokumentacji. Uczestnicy spotkania uznali, iż potrzebna jest aktywizacja gmin, gdzie nie ma dotąd takiej formy wsparcia dla dzieci. (PAP)