Za nowelizacją głosowało 247 posłów, 172 było przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu.

Posłowie przyjęli trzy poprawki, dwie autorstwa PSL i jedną klubu PO.
Jedna z nich, obniża administracyjne kary pieniężne wymierzane za zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne. Chodzi np. o ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, które prowadzi do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego, niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych. Ustawa po przyjęciu poprawki przewiduje, że taka kara wynosić będzie nie mniej niż 1 tys. zł i nie więcej niż 1 mln zł. We wcześniejszej propozycji było to nie mniej niż 5 tys. i nie więcej niż 5 mln zł.

Zmniejszona została także wysokość kary za transportowanie odpadów bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia na jego transport - z kwoty od 5 tys. do 10 tys. zł, na karę od 1 tys. do 5 tys. zł.

Nowe przepisy regulują m.in. obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi oraz nowych podmiotów - sprzedawców i pośredników w obrocie odpadami, a także obowiązki organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami.
Ministerstwo Środowiska podkreśliło, że nowelizacja przyjmuje hierarchię sposobów postępowania z odpadami. Są nimi: zapobieganie, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling lub inne metody odzysku (np. odzysk energii) i unieszkodliwianie. Nowe prawo w porównaniu do obecnych przepisów, kładzie duży nacisk na zapobieganie powstawaniu odpadów oraz na ponowne ich użycie i recyklingu.

W ustawie określono także kryteria uznawania przedmiotów lub substancji za produkty uboczne. Za takie można uznać substancje lub przedmioty, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkowanie. Resort środowiska podkreślił, że taka kwalifikacja będzie możliwa wyłącznie po spełnieniu ściśle określonych warunków, w tym jakościowych i odnoszących się do dalszego wykorzystania tych przedmiotów i substancji.

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany ułatwiające prowadzenie działalności przez przedsiębiorców.

Nowelizacja przewiduje prowadzenie jednego rejestru podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami. Ma on zastąpić rejestry, które funkcjonują w innych ustawach, a które dotyczą odpadów poużytkowych, takich jak sprzęt elektroniczny, baterie czy akumulatory. Według resortu środowiska taki rejestr usprawni działanie organów ochrony środowiska w tym organów kontrolnych.

Ustawa przewiduje także ułatwienia dla posiadaczy odpadów. Będą oni składali maksymalnie dwa roczne sprawozdania z prowadzonej działalności dotyczącej gospodarki odpadami. Jak przypomina MŚ, w obowiązującym prawie podmioty te składają sprawozdania odrębnie na podstawie przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, opakowań itd. oraz ustawy o odpadach. Ujednolicony został także termin składania rocznych sprawozdań – na 15 marca.

Nowelizacja precyzuje także ogólne zasady gospodarki odpadami. W przypadku odpadów takich jak np. komunalne osady ściekowe, odpady medyczne czy weterynaryjne, zawiera szczegółowe wymagania, co do ich przetwarzania termicznego czy składowania.

Nowelizacja zastąpi obowiązującą od października 2001 roku ustawę o odpadach.

Unormowania zawarte w noweli wprowadzają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE oraz szereg innych przepisów unijnych z zakresu gospodarki odpadami - m.in. dotyczących składowania odpadów, termicznego przekształcania odpadów, stosowania komunalnych osadów ściekowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań, baterii i akumulatorów oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji.